Preskočiť na obsah
30. júla 2021

Informácia k vypracovaniu správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a strategického dokumentu s celoštátnym dosahom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len MIRRI SR) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.plsk.eu/skhttps://www.enviroportal.sk/  je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa v súlade s § 17 v spojení s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnená správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027“  ako aj samotný strategický dokument  „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027“ . K nahliadnutiu sú k dispozícii na adrese MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS, Račianska 153/A, 831 03 Bratislava.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, ktorú vyhlásila Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky      č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, MIRRI SR odporúča dohodnúť si termín nahliadania do spisu vopred telefonicky alebo e-mailom na kontaktoch MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS, Račianska 153/A, 831 03 Bratislava.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení podľa § 11 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., je možné predkladať najneskôr do 21 dní od jej zverejnenia prostredníctvom online formulára Správa SEA (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NxAOoKqOskuprbreOujgv8tRR5_0DupGtKhLVw14ETNUQlhHMzhMQlNZUkdBODBTWEkwR0pDVVJZRCQlQCN0PWcu) a stanoviská k návrhu strategického dokumentu prostredníctvom online formulára Program PLSK 2021-2027 (https://www.ewt.gov.pl/strony/formular-na-zasielanie-pripomienok-k-navrhu-programu-cezhranicnej-spoluprace-polsko-slovensko-2021-2027/).

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 Poľsko – Slovensko a strategického dokumentu, sa uskutoční dňa 12.08.2021 o 13:00 v zasadacej miestnosti na 1. posch., v budove MIRRI SR, Račianska 153/A, Bratislava.

 

Za účelom získania  predbežných informácií o počte osôb, s cieľom pripraviť opatrenia podľa § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., z dôvodu mimoriadnej situácie s COVID-19 je vhodné účasť na verejnom prerokovaní vopred ohlásiť e-mailom na kozultacie.sea@mirri.gov.sk, v termíne do 10.08.2021.

 

Príloha č. 1 Analýza kohézie cieľov návrhu Programu s cieľmi strategických dokumentov EÚ, Poľska, Slovenska na globálnej úrovni

Príloha č. 2 Detailné hodnotenie vplyvov potenciálnych oblastí zásahu na životné prostredie

Príloha č. 3 Vyhlásenie

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim