Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027 – Informácia o verejnom prerokovaní

INFORMÁCIA O VEREJNOM PREROKOVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM  A STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce (ďalej len „MIRRI SR“) v súlade s § 17 v spojení s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“, ako aj samotného strategického dokumentu sa uskutoční dňa 28.07.2022 o 14:00 v zasadacej miestnosti na 1. posch., v budove MIRRI SR, Račianska 153/A, Bratislava.

Vzhľadom na nestabilnú situáciu súvisiacu so šírením prenosného ochorenia COVID-19 a za účelom získania  predbežných informácií o počte osôb, s cieľom pripraviť opatrenia podľa § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., je vhodné účasť na verejnom prerokovaní vopred ohlásiť
e-mailom na konzultacie.sea@mirri.gov.sk, v termíne do 25.07.2022.

www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/oznam-program-cezhranicnej-spoluprace-interreg-slovensko-rakusko-2021-2027-zverejnenie-spravy-o-hodnoteni