Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Program Slovensko 2021 – 2027 – Zverejnenie správy o hodnotení a dátum verejného prerokovania

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „PROGRAM SLOVENSKO 2021 – 2027“ A  INFORMÁCIA O ICH VEREJNOM PREROKOVANÍ

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na stránkach www.mirri.gov.skwww.enviroportal.sk zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program Slovensko 2021 – 2027“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Stanoviská k vyššie uvedenému strategickému dokumentu a k Správe o hodnotení strategického dokumentu môžete zaslať do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sekcia Operačný program Slovensko

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční 9. júna 2022 od 14:00 hod. v priestoroch auly Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť, v súlade s § 65g ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou pripomienkovania predmetných dokumentov zaslaním písomného stanoviska na vyššie uvedenú adresu.

Dokumenty a prílohy:

Program Slovensko 2021 -2027 – vlastný materiál (PDF, 6 178 KB)

Plán spravodlivej transformácie územia SR (PDF, 2 204 KB)

Správa o hodnotení strategického dokumentu Program Slovensko 2021 -2027 (PDF, 7 339 KB)

Prílohy k Správe o hodnotení strategického dokumentu Program Slovensko 2021 -2027:

  1. Príloha č.1 – Vyhodnotenie pripomienok (PDF, 726 KB)
  2. Príloha č. 2 – Vyhodnotenie požiadaviek z rozsahu hodnotenia (PDF, 124 KB)
  3. Príloha č. 3 – Kritéria na priorizáciu financovania obnovy budov (PDF, 143 KB)
  4. Príloha č. 4 – Kritéria pre udržateľné využívanie dendromasy (PDF, 176 KB)
  5. Príloha č. 5 – Aplikácia prístupu zásady EK „Výrazne nenarušiť“ (PDF, 390 KB)
  6. Príloha č. 6 – Sumarizácia hodnotenia cezhraničných vplyvov súvisiacich strategických dokumentov (PDF, 214 KB)
  7. Príloha č. 7 –  príloha IX. Správy o hodnotení netechnické zhrnutie (PDF, 1 135 KB)