Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Verejná konzultácia k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spúšťa  verejné konzultácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Prebiehať budú od 9. júla do 22. augusta 2021. Svoje pripomienky a názor môžete vyjadriť prostredníctvom formulára v slovenskom aj v poľskom jazyku.

Cieľ konzultácií

Cieľom konzultácií je zhromaždiť a vyhodnotiť názory a pripomienky k pripravovanému návrhu Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ktorý vypracovala Pracovná skupina.

Pracovnú skupinu tvoria  zástupcovia regiónov, euroregiónov, krajov a vojvodstiev, európskych zoskupení územnej spolupráce, sociálno-hospodárski partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti z oboch strán hranice. Jej činnosť riadi poľské Ministerstvo fondov a regionálnej politiky v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Príprave Programu predchádzali analýzy a dotazníkové prieskumy s účasťou potenciálnych žiadateľov a interné konzultácie v rámci poľsko-slovenského grémia Pracovnej skupiny.

Kto môže zasielať pripomienky?

Verejných konzultácií sa môže zúčastniť každý, kto má záujem o cezhraničnú poľsko-slovenskú spoluprácu, napr. prijímatelia doterajších programov poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, potenciálni prijímatelia, zástupcovia orgánov verejnej správy a územných samospráv a ich organizačných jednotiek, zástupcovia mimovládnych organizácií, vysokých škôl a ostatných typov škôl, výskumno-vývojových centier, podnikatelia, euroregióny, európske zoskupenia územnej spolupráce, cirkvi a náboženské organizácie a fyzické osoby.

Ako zasielať pripomienky?

Pripomienky môžete zasielať prostredníctvom  formulára v slovenskom alebo v poľskom jazyku do 22. augusta 2021. Formuláre sú dostupné:

Všetky pripomienky zaslané v období konzultácií budú posúdené v priebehu prípravy finálnej verzie Programu. Správa z verejných konzultácií spolu s informáciou, či bola pripomienka zohľadnená, bude zverejnená na stránke www.ewt.gov.pl a na stránke Programu www.plsk.eu.

Webinár venovaný Programu

 • Webinár v poľskom jazyku venovaný Programu začne 29. júla 2021 o 11:00 hodine.

Prihlášky na webinár zasielajte na adresu: Agnieszka.Wisniewska@ecorys.com. Z tej istej adresy dostanete potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s odkazom pre prihlásenie na webinár.

 • Stretnutie v slovenskom jazyku sa uskutoční v auguste 2021. O termíne a forme stretnutia budeme informovať koncom júla 2021.

 

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Dokumenty na stiahnutie

Kto môže žiadať o prostriedky z  Programu

Priamymi prijímateľmi projektov môžu byť napr.:

 • jednotky územnej samosprávy ich združenia a im podriadené jednotky,
 • zložky krízového riadenia,
 • správcovia verejných komunikácií,
 • vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia kultúrnych objektov, prírodných objektov a komplexov, lesnícke inštitúcie a organizácie a ich organizačné jednotky a organizácie zaoberajúce sa ochranou a propagáciou prírody,
 • hospodárske združenia, inštitúcie podnikateľského prostredia a vzdelávacie inštitúcie,
 • mimovládne organizácie – nadácie a združenia.

Malé a stredné podniky môžu byť partnerom projektu výlučne v projektoch, v ktorých je vedúcim partnerom verejná inštitúcia (napr. samospráva).

Projekty musia byť realizované v poľsko-slovenskom partnerstve a musia mať cezhraničný charakter.

Programová oblasť

Programová oblasť zahŕňa nasledujúce okresy:

 • Na poľskej strane:
  • V Sliezskom vojvodstve: Pszczyna, Cieszyn, Bielsko-Biała – okolie, Bielsko-Biała – mesto, Żywiec,
  • v Malopoľskom vojvodstve: Olkusz, Chrzanów, Osvienčim, Wadowice, Sucha Beskidzka, Myślenice, Tatranský okres, Nowy Targ, Limanowa, Nowy Sącz – okolie, Nowy Sącz – mesto, Gorlice,
  • v Podkarpatskom vojvodstve: Bieszczadský okres, Lesko, Sanok, Brzozów, Krosno – okolie, Krosno – mesto, Jasło, Rzeszów – okolie, Rzeszów – mesto, Przeworsk, Przemyśl – okolie, Przemyśl – mesto, Jarosław, Lubaczów.
 • Na slovenskej strane:
  • v Žilinskom samosprávnom kraji: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš,
  • v Prešovskom samosprávnom kraji: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina,
  • v Košickom samosprávnom kraji: Spišská Nová Ves,

 

Rozpočet Programu

129 286 462 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Priority a špecifické ciele Programu

Poľsko-slovenská Pracovná skupina, ktorá vypracovala návrh Programu, vybrala štyri kľúčové oblasti podpory pre roky 2021 – 2027 a v rámci nich stanovila nasledujúce špecifické ciele:

 1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie
 • Špecificky cieľ 2 (iv): podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy,
 • Špecificky cieľ 2 (vii): posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.
 1. Priorita: Prepojenejšie pohraničie
 • Špecificky cieľ 3 (ii): rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.
 1. Priorita: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie
 • Špecificky cieľ 4 (vi): posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.
 1. Priorita: Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia
 • Špecificky cieľ 6 a): posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.
 • Špecificky cieľ 6 c): budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.