Preskočiť na obsah
9. júla 2021

OZNAM: Verejná konzultácia k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spúšťa  verejné konzultácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Prebiehať budú od 9. júla do 22. augusta 2021. Svoje pripomienky a názor môžete vyjadriť prostredníctvom formulára v slovenskom aj v poľskom jazyku.

Cieľ konzultácií

Cieľom konzultácií je zhromaždiť a vyhodnotiť názory a pripomienky k pripravovanému návrhu Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ktorý vypracovala Pracovná skupina.

Pracovnú skupinu tvoria  zástupcovia regiónov, euroregiónov, krajov a vojvodstiev, európskych zoskupení územnej spolupráce, sociálno-hospodárski partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti z oboch strán hranice. Jej činnosť riadi poľské Ministerstvo fondov a regionálnej politiky v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Príprave Programu predchádzali analýzy a dotazníkové prieskumy s účasťou potenciálnych žiadateľov a interné konzultácie v rámci poľsko-slovenského grémia Pracovnej skupiny.

Kto môže zasielať pripomienky?

Verejných konzultácií sa môže zúčastniť každý, kto má záujem o cezhraničnú poľsko-slovenskú spoluprácu, napr. prijímatelia doterajších programov poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, potenciálni prijímatelia, zástupcovia orgánov verejnej správy a územných samospráv a ich organizačných jednotiek, zástupcovia mimovládnych organizácií, vysokých škôl a ostatných typov škôl, výskumno-vývojových centier, podnikatelia, euroregióny, európske zoskupenia územnej spolupráce, cirkvi a náboženské organizácie a fyzické osoby.

Ako zasielať pripomienky?

Pripomienky môžete zasielať prostredníctvom  formulára v slovenskom alebo v poľskom jazyku do 22. augusta 2021. Formuláre sú dostupné:

Všetky pripomienky zaslané v období konzultácií budú posúdené v priebehu prípravy finálnej verzie Programu. Správa z verejných konzultácií spolu s informáciou, či bola pripomienka zohľadnená, bude zverejnená na stránke www.ewt.gov.pl a na stránke Programu www.plsk.eu.

Webinár venovaný Programu

 • Webinár v poľskom jazyku venovaný Programu začne 29. júla 2021 o 11:00 hodine.

Prihlášky na webinár zasielajte na adresu: Agnieszka.Wisniewska@ecorys.com. Z tej istej adresy dostanete potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s odkazom pre prihlásenie na webinár.

 • Stretnutie v slovenskom jazyku sa uskutoční v auguste 2021. O termíne a forme stretnutia budeme informovať koncom júla 2021.

 

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Dokumenty na stiahnutie

Kto môže žiadať o prostriedky z  Programu

Priamymi prijímateľmi projektov môžu byť napr.:

 • jednotky územnej samosprávy ich združenia a im podriadené jednotky,
 • zložky krízového riadenia,
 • správcovia verejných komunikácií,
 • vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia kultúrnych objektov, prírodných objektov a komplexov, lesnícke inštitúcie a organizácie a ich organizačné jednotky a organizácie zaoberajúce sa ochranou a propagáciou prírody,
 • hospodárske združenia, inštitúcie podnikateľského prostredia a vzdelávacie inštitúcie,
 • mimovládne organizácie – nadácie a združenia.

Malé a stredné podniky môžu byť partnerom projektu výlučne v projektoch, v ktorých je vedúcim partnerom verejná inštitúcia (napr. samospráva).

Projekty musia byť realizované v poľsko-slovenskom partnerstve a musia mať cezhraničný charakter.

Programová oblasť

Programová oblasť zahŕňa nasledujúce okresy:

 • Na poľskej strane:
  • V Sliezskom vojvodstve: Pszczyna, Cieszyn, Bielsko-Biała – okolie, Bielsko-Biała – mesto, Żywiec,
  • v Malopoľskom vojvodstve: Olkusz, Chrzanów, Osvienčim, Wadowice, Sucha Beskidzka, Myślenice, Tatranský okres, Nowy Targ, Limanowa, Nowy Sącz – okolie, Nowy Sącz – mesto, Gorlice,
  • v Podkarpatskom vojvodstve: Bieszczadský okres, Lesko, Sanok, Brzozów, Krosno – okolie, Krosno – mesto, Jasło, Rzeszów – okolie, Rzeszów – mesto, Przeworsk, Przemyśl – okolie, Przemyśl – mesto, Jarosław, Lubaczów.
 • Na slovenskej strane:
  • v Žilinskom samosprávnom kraji: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš,
  • v Prešovskom samosprávnom kraji: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina,
  • v Košickom samosprávnom kraji: Spišská Nová Ves,

 

Rozpočet Programu

129 286 462 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Priority a špecifické ciele Programu

Poľsko-slovenská Pracovná skupina, ktorá vypracovala návrh Programu, vybrala štyri kľúčové oblasti podpory pre roky 2021 – 2027 a v rámci nich stanovila nasledujúce špecifické ciele:

 1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie
 • Špecificky cieľ 2 (iv): podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy,
 • Špecificky cieľ 2 (vii): posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.
 1. Priorita: Prepojenejšie pohraničie
 • Špecificky cieľ 3 (ii): rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.
 1. Priorita: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie
 • Špecificky cieľ 4 (vi): posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.
 1. Priorita: Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia
 • Špecificky cieľ 6 a): posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.
 • Špecificky cieľ 6 c): budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim