Preskočiť na obsah
29. mája 2020

Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy

Prvý raz v histórii si Európska únia spoločne požičia stovky miliárd, aby zachránila ekonomiky svojich členských krajín, ktoré v čase pandémie koronavírusu čelia rekordnej recesii. Európska komisia 27. 5. 2020 predložila návrh veľkého plánu obnovy Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie).

Podľa doterajších dohôd má Slovensko získať z dlhodobých štrukturálnych fondov, odrátajúc naše príspevky, 10 miliárd eur za 7 rokov. K týmto prostriedkom teraz môžeme získať navyše z plánu obnovy ďalších 8 miliárd eur v nasledujúcich 4 rokoch. Prostriedky z plánu obnovy sú určené najmä na zelenú a digitálnu transformáciu Slovenska.

Investície do týchto sektorov predstavujú novú príležitosť pre veľa slovenských firiem a startupov, ale aj silných podnikov, ktoré musia byť pripravené investovať do zelenej a digitálnej budúcnosti, vrátane oblastí, ako je umelá inteligencia a superpočítače.

Jedným z politických princípov nového balíka prostriedkov je aj posilnenie jednotného trhu a jeho prispôsobenie digitálnemu veku. To sa premieta do niekoľkých oblastí:

 • Investície do väčšieho a lepšieho pripojenia, najmä rýchlym zavádzaním sietí 5G. Vytvorí sa tým potrebné širokopásmové pripojenie pre zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, dopravu, logistiku a médiá, ktoré sú nevyhnutné pre našu odolnosť, konkurencieschopnosť a obnovu hospodárstva;
 • Silnejšia priemyselná a technologická prítomnosť v strategických sektoroch vrátane umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, superpočítačov a cloudu. Týmto sa potvrdzuje potreba, aby Európa mala technologickú suverenitu tam, kde je to dôležité, a aby sa zachovalo otvorené obchodovanie, ako aj tok inovácií;
 • Budovanie reálneho dátového hospodárstva ako hnacej sily inovácie a vytvárania pracovných miest. Dáta ponúkajú podnikom príležitosti na vývoj produktov a služieb. Aby sme tento potenciál využili čo najviac, potrebujeme spoločné európske dátové priestory v kľúčových sektoroch a oblastiach, okrem iného na podporu európskeho priemyslu, implementáciu európskej zelenej dohody, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zaistenie mobility a v oblasti verejnej správy;
 • Zvýšená kybernetická odolnosť. Zlepšením digitálnych spôsobilostí orgánov presadzovania práva sa zachová ich schopnosť účinne chrániť občanov. Digitalizácia justičných systémov môže zlepšiť prístup k spravodlivosti a fungovanie podnikateľského prostredia.

Európska komisia navrhuje zriadiť nástroj Next Generation EU s krytím vo výške 750 miliárd eur. Z nich sa 500 miliárd poskytne formou grantov, zvyšok v pôžičkách. Navýšenie budúceho sedemročného rozpočtu EÚ spolu so záchranným balíkom je dokopy 1,85 bilióna eur. Po prvý raz si v takom objeme ide EÚ spoločne požičať a ručiť za to európskym rozpočtom.

 • Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd eur v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických vplyvov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov.
 • Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd eur na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd eur s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou a dosiahnuť tak ambiciózne ciele v súlade s novou stratégiou v oblasti biodiverzity a novou stratégiou z farmy na vidličku.
 1. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:
 • Prostredníctvom nového Nástroja na podporu platobnej schopnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách. Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd eur s cieľom uvoľniť 300 miliárd eur na podporu platobnej schopnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví a pripraviť ich na ekologickejšiu, digitálnu a odolnú budúcnosť.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy eur na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej Únii.
 • Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do Programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd eur na podporu odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré súvisia so zelenou a s digitálnou transformáciou, a kľúčových hodnotových reťazcov na vnútornom trhu, a to vďaka príspevku vo výške 15 miliárd eur z nástroja Next Generation EU.
 1. Ponaučenia z krízy:
 • Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy eur.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy eur, bude rozšírené a poslinené, aby bola Únia pripravená na budúce krízy a aby na ne vedela reagovať.
 • Suma 94,4 miliardy eur na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.
 • Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy eur na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.
 • Budú posilnené ďalšie programy EÚ, aby bol budúci finančný rámec v plnom súlade s potrebami obnovy a strategickými prioritami. Posilnia sa aj ďalšie nástroje s cieľom zlepšiť flexibilitu a reakčnú schopnosť rozpočtu EÚ.

Zdroj: Tlačová správa EK https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_940

Doplňujúce informácie:

Finančné prostriedky získané z nástroja Next Generation EU budú investované do troch pilierov:

 1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:
 • Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd eur poskytne finančnú podporu na investície a reformy, a to aj v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou a odolnosťou národných ekonomík, pričom ich zároveň prepája s prioritami EÚ. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote až 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme až 250 miliárd eur. Podpora bude dostupná pre všetky členské štáty, ale bude zameraná na najviac postihnuté oblasti, v ktorých sú potreby odolnosti najžiadanejšie.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim