Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy

Prvý raz v histórii si Európska únia spoločne požičia stovky miliárd, aby zachránila ekonomiky svojich členských krajín, ktoré v čase pandémie koronavírusu čelia rekordnej recesii. Európska komisia 27. 5. 2020 predložila návrh veľkého plánu obnovy Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie).

Podľa doterajších dohôd má Slovensko získať z dlhodobých štrukturálnych fondov, odrátajúc naše príspevky, 10 miliárd eur za 7 rokov. K týmto prostriedkom teraz môžeme získať navyše z plánu obnovy ďalších 8 miliárd eur v nasledujúcich 4 rokoch. Prostriedky z plánu obnovy sú určené najmä na zelenú a digitálnu transformáciu Slovenska.

Investície do týchto sektorov predstavujú novú príležitosť pre veľa slovenských firiem a startupov, ale aj silných podnikov, ktoré musia byť pripravené investovať do zelenej a digitálnej budúcnosti, vrátane oblastí, ako je umelá inteligencia a superpočítače.

Jedným z politických princípov nového balíka prostriedkov je aj posilnenie jednotného trhu a jeho prispôsobenie digitálnemu veku. To sa premieta do niekoľkých oblastí:

 • Investície do väčšieho a lepšieho pripojenia, najmä rýchlym zavádzaním sietí 5G. Vytvorí sa tým potrebné širokopásmové pripojenie pre zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, dopravu, logistiku a médiá, ktoré sú nevyhnutné pre našu odolnosť, konkurencieschopnosť a obnovu hospodárstva;
 • Silnejšia priemyselná a technologická prítomnosť v strategických sektoroch vrátane umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, superpočítačov a cloudu. Týmto sa potvrdzuje potreba, aby Európa mala technologickú suverenitu tam, kde je to dôležité, a aby sa zachovalo otvorené obchodovanie, ako aj tok inovácií;
 • Budovanie reálneho dátového hospodárstva ako hnacej sily inovácie a vytvárania pracovných miest. Dáta ponúkajú podnikom príležitosti na vývoj produktov a služieb. Aby sme tento potenciál využili čo najviac, potrebujeme spoločné európske dátové priestory v kľúčových sektoroch a oblastiach, okrem iného na podporu európskeho priemyslu, implementáciu európskej zelenej dohody, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zaistenie mobility a v oblasti verejnej správy;
 • Zvýšená kybernetická odolnosť. Zlepšením digitálnych spôsobilostí orgánov presadzovania práva sa zachová ich schopnosť účinne chrániť občanov. Digitalizácia justičných systémov môže zlepšiť prístup k spravodlivosti a fungovanie podnikateľského prostredia.

Európska komisia navrhuje zriadiť nástroj Next Generation EU s krytím vo výške 750 miliárd eur. Z nich sa 500 miliárd poskytne formou grantov, zvyšok v pôžičkách. Navýšenie budúceho sedemročného rozpočtu EÚ spolu so záchranným balíkom je dokopy 1,85 bilióna eur. Po prvý raz si v takom objeme ide EÚ spoločne požičať a ručiť za to európskym rozpočtom.

 • Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd eur v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických vplyvov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov.
 • Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd eur na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd eur s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou a dosiahnuť tak ambiciózne ciele v súlade s novou stratégiou v oblasti biodiverzity a novou stratégiou z farmy na vidličku.
 1. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:
 • Prostredníctvom nového Nástroja na podporu platobnej schopnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách. Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd eur s cieľom uvoľniť 300 miliárd eur na podporu platobnej schopnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví a pripraviť ich na ekologickejšiu, digitálnu a odolnú budúcnosť.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy eur na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej Únii.
 • Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do Programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd eur na podporu odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré súvisia so zelenou a s digitálnou transformáciou, a kľúčových hodnotových reťazcov na vnútornom trhu, a to vďaka príspevku vo výške 15 miliárd eur z nástroja Next Generation EU.
 1. Ponaučenia z krízy:
 • Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy eur.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy eur, bude rozšírené a poslinené, aby bola Únia pripravená na budúce krízy a aby na ne vedela reagovať.
 • Suma 94,4 miliardy eur na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.
 • Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy eur na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.
 • Budú posilnené ďalšie programy EÚ, aby bol budúci finančný rámec v plnom súlade s potrebami obnovy a strategickými prioritami. Posilnia sa aj ďalšie nástroje s cieľom zlepšiť flexibilitu a reakčnú schopnosť rozpočtu EÚ.

Zdroj: Tlačová správa EK https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_940

Doplňujúce informácie:

Finančné prostriedky získané z nástroja Next Generation EU budú investované do troch pilierov:

 1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:
 • Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd eur poskytne finančnú podporu na investície a reformy, a to aj v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou a odolnosťou národných ekonomík, pričom ich zároveň prepája s prioritami EÚ. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote až 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme až 250 miliárd eur. Podpora bude dostupná pre všetky členské štáty, ale bude zameraná na najviac postihnuté oblasti, v ktorých sú potreby odolnosti najžiadanejšie.