Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Európska komisia zverejnila digitálny balíček

Európska komisia schválila a následne 19. februára 2020 zverejnila mnohými netrpezlivo očakávanýdigitálny balíček“. Ten obsahuje dokumenty určujúce digitálnu politiku novej Európskej komisie. Najdôležitejším odkazom bola myšlienka, aby digitálne technológie slúžili všetkým.

 Veľké očakávania vznikli predovšetkým v súvislosti s vyhlásením predsedníčky U. von der Leyen, že počas prvých 100 dní novej Európskej komisie (EK) predloží „legislatívny návrh pre koordinovaný Európsky prístup k ľudským a etickým implikáciám umelej inteligencie“. Toto sa nakoniec nestalo, EK však namiesto toho zverejnila súbor dokumentov, ktoré predstavujú komplexný, vyvážený a súčasne ambiciózny a strategický pohľad EK na „Európu pripravenú pre digitálny vek“.

Tento pohľad bol následne po zverejnení dokumentov predstavený podpredsedníčkou EK M. Vestager na pôde bruselského think-tanku CEPS a komisárom T. Bretonom na pôde EP na spoločnom zasadnutí výborom ITRE a IMCO. Tlačová konferencia k zverejneniu digitálnemu balíčku bola otvorená samotnou predsedníčkou EK U. von der Leyen, pričom hlavnú úlohu pri predstavení digitálneho balíčka mali M. Vestager a T. Breton.

Najdôležitejším odkazom pre média na tlačovej konferencii a tiež pre „stakeholderov“ na pôde Centra pre európske politické štúdie zo strany M. Vestager, ktorá bude mať v EK na starosti koordináciu digitálnych iniciatív bolo, aby sme vytvorili budúcnosť, v ktorej budú digitálne technológie slúžiť všetkým  („The digital policy package is meant to define how we shape Europe’s digital future in a way that serves us all.“).

V rámci híringu v EP bolo hlavným odkazom T. Bretona to, že EÚ síce zaostáva v rámci prvej vlny digitálnej transformácie, ktorá bola založená na využívaní predovšetkým osobných údajov a nevznikli v tej digitálni giganti ako v USA alebo v Číne, zatiaľ ale nezmeškala druhú vlnu, ktorá je založená na využívaní priemyselných a iných sektorových dát. EÚ má pre úspech v tejto druhej vlne digitálnej transformácie dobrú východiskovú pozíciu a aby uspela, je potrebné konať koordinovane, s dostatočným dôrazom a bez časového sklzu. EP vo všeobecnosti podporuje predložený digitálny balíček, počas híringu položili T. Bretonovi poslanci EP množstvo otázok, zaujímali ich predovšetkým otázky ochrany spotrebiteľa v digitálnom prostredí a otázky technologickej suverenity EÚ na globálnej scéne. Je zrejmé, že téma digitálnej transformácie bude v EP jednou z najviac diskutovaných.

Digitálny balíček obsahuje tri dôležité dokumenty určujúce digitálnu politiku novej EK:

  1. Oznámenie Utváranie digitálnej budúcnosti Európy.
  2. Oznámenie Európska dátová stratégia.
  3. Biela kniha Excelentnosť a dôvera v umelú inteligenciu (ďalej ako „Biela kniha o umelej inteligencii“ alebo „biela kniha“).

 a dva sprievodné dokumenty:

  • Správa Komisie o bezpečnostných a zodpovednostných implikáciách umelej inteligencie, internetu vecí a robotiky.
  • Správa expertnej skupiny pre B2G zdieľanie dát.

Hlavným strategickým dokumentom je „chapeau“ oznámenie Utváranie digitálnej budúcnosti Európy. Na základe priorít a iniciatív stanovených v dokumente je možné konštatovať, že nová digitálna agenda EÚ bude obsahovať menej, avšak o to zásadnejších, legislatívnych aktov. Súčasne bude menej „technokratická“ a viacej sa zameria na to, aby digitálna transformácia v EÚ bola procesom, ktorý bude Európa aktívne formovať v súlade so svojimi demokratickými hodnotami, a na zabezpečenie synergií digitálnej transformácie s ostatnými prioritnými oblasťami politík EÚ.

Európska dátová stratégia sa sústreďuje na problematiku zdieľania údajov v rámci súkromného sektora a taktiež zdieľania údajov súkromného sektora s verejným sektorom s víziou, aby sa Európa stala lídrom v dátovom hospodárstve vzhľadom na veľké množstvo priemyselných dát a dát verejného sektora, ktorými disponuje. Podrobnú analýzu problematiky zdieľania dát súkromného sektora s verejným sektorom a návrhy opatrení vo vzťahu k EK a členským státom prináša správa skupiny expertov na vysokej úrovni pre zdieľanie dát súkromného sektora s verejným sektorom (B2G), ktorá je podporným dokumentom k Európskej dátovej stratégii. Správa kladie primeraný dôraz na dodržiavanie ochrany súkromia, osobných údajov a právom chránených záujmov subjektov súkromného sektora.

Biela kniha Excelentnosť a dôvera v umelú inteligenciu sumarizuje problematiku AI z hľadiska súčasného EU regulačného prostredia aj z hľadiska doterajších EU policy aktivít a načrtáva, ktoré veci a v akom rozsahu treba riešiť vo vzťahu k budúcemu regulačnému rámcu pre AI a ktoré súvislosti treba pri tom zvažovať. Uvádza tiež, aké regulačné možnosti prichádzajú do úvahy a aká by mala byť ich optimálna kombinácia a ďalší postup. Biela kniha je predovšetkým dokumentom, ktorého cieľom je štruktúrovať ďalšiu diskusiu členských štátov aj zainteresovaných strán k problematike. Z tohto pohľadu neobsahuje konkrétne návrhy a riešenia jednotlivých aspektov AI. Správa Komisie o bezpečnostných a zodpovednostných implikáciách umelej inteligencie, internetu vecí a robotiky popisuje súčasný regulačný rámec v oblasti bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za škodu spôsobenú vadnými výrobkami. Výrobky využívajúce AI sa vyznačujú niektorými charakteristickými odlišnosťami voči „tradičným“ výrobkom, ktoré môžu spôsobovať viaceré právne medzery a/alebo problémy v súčasnom právnom režime:  konektivitou na internet, závislosťou na dátach, autonómnosťou, komplexnosťou (výrobkov samotných a tiež ich hodnotových/dodávateľských reťazcov) a nepriehľadnosťou. V nastávajúcich diskusiách bude kľúčové dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou používateľov (porovnateľnou s ochranou pri „tradičných“ výrobkoch) a potrebou inovácií na strane výrobcov.

V pracovnom programe novej EK na rok 2020 tvorí digitálna agenda – „Europe fit for the Digital Age“ spolu s „Green Deal“ dve politicky najprioritnejšie témy novej EK („twin ecological and digital transition“). Najdôležitejšími tromi digitálnymi témami podľa pracovného programu sú: umelá inteligencia, dáta a online platformy. Európskou  dátovou stratégiou a  Bielou knihou o umelej inteligencii (AI) sú pokryté dva z avizovaných troch kľúčových komponentov digitálnej agendy novej EK – umelá inteligencia a dáta. Tretiemu komponentu – online platformám a digitálnym službám sa bude EK venovať v priebehu roka 2020.