Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Ján Hargaš na Rade EÚ: Digitálnu transformáciu sektorov je potrebné vykonať s dôrazom na minimalizovanie jej možných negatívnych vplyvov na životné prostredie

Pre úspešnú realizáciu digitálnej a zelenej transformácie je potrebné intenzívnejšie prepájanie príslušných expertných tímov, budovanie ľudských a technických kapacít, ako aj konzistentný dialóg s akademickou a podnikateľskou sférou. Myslí si štátny tajomník Ján Hargaš, ktorý sa v Luxemburgu zúčastnil rokovaní ministrov EÚ. Témou stretnutí bola nielen digitálna a zelená transformácia, ale aj regulačný rámec pre umelú inteligenciu, európska digitálna identita a spravodlivý prístup k údajom a ich používaniu.

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ján Hargaš sa v piatok 3. júna v Luxemburgu zúčastnil na rokovaní rady ministrov EÚ zodpovedných za digitalizáciu.

Vzhľadom na naliehavosť riešenia vplyvov zmeny klímy a zhoršujúci sa stav životného prostredia považuje EÚ digitálnu a zelenú transformáciu za svoju najvyššiu prioritu. Ministri prediskutovali spoločný postup pre urýchlenie tejto dvojitej transformácie. „Podporujeme tvorbu spoločnej metodiky na úrovni EÚ s cieľom zabrániť fragmentácii jednotného trhu.  Keďže Spoločné výskumné centrum Európskej komisie má značné skúsenosti a odborné kapacity v oblasti tvorby komplexných metodík, bolo by vhodné, aby jeho kapacity boli venované aj účelu vytvorenia metodík, na základe ktorých bude možné vyhodnotiť vplyv digitálnej transformácie v kľúčových sektoroch ekonomiky.“ uviedol Ján Hargaš.

V ďalšej diskusii ministri hovorili o konkrétnych cieľoch na úrovni EÚ do roku 2030 a o spoločnom postupe  ako aj financovaní pre úspešné dosiahnutie dvojitej transformácie. Podľa Jána Hargaša je potrebné klásť väčší dôraz na podporu spolupráce v oblasti zberu a vyhodnocovania údajov, alokáciu dostatočných výdavkov na výskum, vývoj a inovácie, ako aj na vytvorenie akčných plánov na uľahčenie zavádzania digitálnych technológií v energeticky náročnejších odvetviach. Prioritou EÚ by mala byť aplikácia mechanizmov tzv. ekomodulácie v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrických a elektronických zariadení. Potrebujeme zohľadňovať vlastnosti ako trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovná použiteľnosť a recyklovateľnosť, ako aj prítomnosť nebezpečných látok vo výrobkoch.

Veľkú podporu v boji proti zmene klímy vidíme v možnostiach financovania, ktoré poskytuje Nástroj pre obnovu a odolnosť , vďaka ktorému je na Slovensku možný rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnej dopravy, hĺbková obnova budov, dekarbonizácia priemyslu a adaptácia na zmenu klímy s využitím digitálnych technológií. V rámci nákladovo efektívnej podpory dekarbonizácie priemyslu je potrebné sa zameriavať na zavádzanie najlepších aktuálne dostupných technológií v priemyselnej výrobe a priemyselných procesoch, čím je možné zabezpečiť efektívne pákovanie zdrojov.  Práve tu vidíme priestor aj na užšiu spoluprácu štátu a akademickej obce“, zdôraznil Ján Hargaš.

Zástupcovia členských štátov počas zasadnutia prerokovali a schválili tri správy o pokroku k aktuálne rokovaným legislatívnym návrhom (Akt o umelej inteligencii, Akt o údajoch a revízia Nariadenia o európskom rámci pre digitálnu identitu), na základe ktorých bude v ďalších rokovaniach od júla 2022 pokračovať nastupujúce české predsedníctvo v Rade EÚ.

V rámci bodu „Rôzne“ francúzske predsedníctvo zhrnulo stav vývoja ďalších digitálnych iniciatív. Predstavitelia Rakúska, Slovenska a Českej republiky (tzv. Slavkovský formát) svojich kolegov z ostatných krajín informovali o výsledkoch seminára k téme digitálneho humanizmu a umelej inteligencie, ktorý sa konal 3. marca 2022 v Bruseli na Stálom zastúpení Slovenska pri EÚ.

Na záver zasadnutia česká delegácia informovala o pracovnom programe svojho nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré bude v digitálnej oblasti orientované na pokračovanie v rokovaniach o aktuálne otvorených legislatívnych návrhoch, pričom dôležitými témami bude predovšetkým téma umelej inteligencie, dátovej ekonomiky, kybernetickej bezpečnosti a európskej digitálnej identity.