Preskočiť na obsah
17. augusta 2017

Akčný plán na zvýšenie transparentnosti eurofondov už na jeseň

ÚPVII už prijal niekoľko systémových opatrení na zefektívnenie a zlepšenie transparentnosti pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto sú postupne realizované a uvádzané do praxe. Napríklad:

 • Zintenzívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom
 • Spustenie open API a open DataApi v rámci ITMS2014+
 • Automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov v systéme ITMS2014+
 • Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom systému ARACHNE
 • Umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)
 • Spustenie možností plne Elektronického podávania žiadostí o NFP
 • Minimalizácia predkladania povinných príloh
 • Zjednodušené vykazovanie výdavkov
 • Metodicko-informačná podpora pre žiadateľov o NFP strany informačno-poradenských centier
 • Na ďalšie zvýšenie účinnosti rôznorodých nástrojov pripravujeme na jeseň 2017 Akčný plán zvýšenia transparentnosti eurofondov.

V súčasnosti máme pripravenú pracovnú verziu dokumentu Akčný plán a experti ÚPVII pracujú na jej finalizácii. Akčný plán predstavíme na jeseň. V širokej škále opatrení pripravujeme napríklad návrh na priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému, zverejňovanie hodnotiacich hárkov hodnotiteľov, spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov napr. žiadosť o platbu, ako aj rozšírenie prepojenia informačných systémov v rámci ITMS OpenAPI, tak aby informácia alebo doklad, nemuseli byť duplicitne nahrávané. Jedným z navrhovaných opatrení je napríklad zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému ARACHNE. Ďalšie opatrenia pripravujeme a po analýze ich dopadu budú začlenené do Akčného plánu.

Akčný plán bude obsahovať rad systémových opatrení v oblastiach transparentnosti, otvorenosti ako aj zjednodušovania implementácie EŠIF, v ktoré vychádzajú zo skúseností s aplikáciou legislatívy pre obdobie 2014-2020, ako aj z už prijatých opatrení spracovaných Úradom podpredsedu vlády. Zároveň využívame príklady dobrej praxe zo zahraničia, ale aj poučenia z negatív, ktoré majú eliminovať tieto riziká do budúcna a zlepšiť verejnú mienku o nakladaní a využití EŠIF a zvýrazniť Európsku pridanú hodnotu.

Opatrenia sa budú týkať najmä zlepšenia spolupráce s prijímateľmi a verejnosťou, vrátane mimovládnych organizácií, zlepšenie kontrolných procesov, využitie IKT prostriedkov pre tieto opatrenia, vrátane nástrojov na analýzu rizík, ďalšieho zverejňovania údajov, kvality hodnotiaceho a výberové procesu apod.

Príklady opatrení podrobne:

 • Opatrenie 1: Realizácia workshopov/hackhatonov za účasti zástupcov verejnosti s cieľom získať pohľad verejnosti na implementáciu EŠIF a zabezpečiť priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému riadenia EŠIF.
 • Opatrenie 2: Spustenie ITMS OpenAPI – možnosť prepojenia informačných systémov, s ktorými už dnes prijímatelia pracujú, so systémom ITMS2014+ tak, aby informácia alebo doklad, ktoré sú potrebné napr. pre preplatenie Žiadosti o platbu a ktoré už sú zaevidované vo vlastnom informačnom systéme prijímateľa, nemuseli byť duplicitne nahrávané do ITMS2014+.
 • Opatrenie 3: Realizácia spoločného projektu ÚPVII SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a zástupcov mimovládnych organizácií s nasledovnými aktivitami 1) Vytvoriť a otestovať nástroje a postupy na efektívne a účelné zapojenie neštátnych partnerov do procesov implementácie politiky súdržnosti, 2) Zefektívniť informačné toky medzi Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej CKO), riadiacimi orgánmi (ďalej RO)/sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej SO) a občianskou spoločnosťou 3) Posilniť mechanizmus monitoringu EŠIF.
 • Opatrenie 4: Elektronická komunikácia so žiadateľmi – spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov ako je žiadosť o platbu a monitorovacie správy.
 • Opatrenie 5: Opatrenia týkajúce sa zjednodušeného vykazovania výdavkov – organizácia spoločnej konferencie s Európskou komisiou, vrátane workshopov a následne zapracovanie odporúčaní Európskej komisie a príkladov dobrej praxe do riadiacej dokumentácie.
 • Opatrenie 6: Zlepšenie prehľadnosti riadiacej dokumentácie a obmedzenie počtu aktualizácií. Na úrovni CKO sprehľadniť systém riadenia a nadväzujúce metodické pokyny, prepojiť systém riadenia s výkladmi a usmerneniami, ktoré CKO vydáva alebo zasiela RO, tak aby bolo používateľom systému riadenia jednoduchým spôsobom umožnené získať výklad príslušných ustanovení systému riadenia EŠIF.
 • Opatrenie 7: Zlepšenie kontrolných procesov a procesov riadenia rizík prostredníctvom elektronického systému ARACHNE, prevádzkovaného Európskou komisiou. Systém ARACHNE bude slúžiť ako povinne využívaný pomocný vyhľadávací nástroj s cieľom určiť projekty, ktoré by mohli byť potenciálne náchylné na riziká udržateľnosti projektov, podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalostí.
 • Opatrenie 8: Elektronický výber hodnotiteľov – CKO pripravuje v rámci ITMS2014+ funkcionalitu, prostredníctvom ktorej budú hodnotiteľom, ktorý splnia sprísnené podmienky výberu, elektronicky prideľované žiadosti o nenávratný finančný príspevok náhodným výberom.
 • Opatrenie 9: Zvýšenie nárokov na odbornosť hodnotiteľov – stanovenie sprísnených pravidiel pre odbornosť hodnotiteľov a overovanie odbornosti hodnotiteľov.
 • Opatrenie 10: Zverejňovanie hodnotiacich hárkov – ÚPVII CKO plánuje zaviesť povinné zverejňovanie hodnotiacich hárkov jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
 • Opatrenie 11: Zverejňovanie zámerov národných projektov na jednom mieste za účelom informovania verejnosti o projektoch, ktoré sa pripravujú na financovanie.

Upozorňujeme, že nejde o konečný zoznam opatrení, len predbežne rozpracované návrhy.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim