Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM o predĺžení termínu uzatvorenia výzvy „Moderné technológie“

V súvislosti s mimoriadnou situáciou šíriacej sa epidémie koronavírusu sa Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu rozhodol predĺžiť termíny na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve so zameraním na „Moderné technológie“, s účinnosťou platnou od dnešného dňa.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 (ďalej len „SO OPII“) konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov o vydaní Usmernenia č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2020/7/11 – DOP so zameraním na „Moderné technológie“ (ďalej len „Usmernenie“) s účinnosťou od 19.03.2020.

Cieľom Usmernenia je predĺženie termínov uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z dôvodu schválenia Uznesenie vlády SR č. 111/2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa, z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona virusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution?NegotiationID=1036).

SO OPII týmto poskytuje žiadateľom dlhší čas na prípravu dokumentácie pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Aktualizované termíny uzavretia hodnotiacich kôl sú uvedené v tabuľke nižšie:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 Termín uzavretia hodnotiaceho kola n
26.06.2020 26.08.2020 v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Usmernením sa zároveň dopĺňa do Výzvy č. OPII-2020/7/11 – DOP podmienka poskytnutia príspevku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1046, ktorej cieľom je overiť, či žiadateľ nie je ako vylúčená osoba alebo subjekt evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES).

Usmernenie vrátane upravenej Výzvy č. OPII-2020/7/11 – DOP je zverejnené na stránke:

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/vyzva-c-opii-2020-7-11-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-moderne-technologie/.