Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Uverejnenie štúdie uskutočniteľnosti „Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027 (ITMS21+)“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako orgán zodpovedný za tvorbu informačného monitorovacieho systému ITMS21+ a úlohy súvisiace s jeho prevádzkou pre implementáciu programov, z ktorých je poskytovaný príspevok a príspevok na finančný nástroj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fond,  Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť,  Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a Fondu na spravodlivú transformáciu, okrem informačného monitorovacieho systému programu Interact, sprístupňuje štúdiu uskutočniteľnosti projektu “Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027“.

ITMS21+ bude hlavným podporným nástrojom pre implementáciu programov spolufinancovaných z fondov EÚ v zmysle zákona č. 121/2022 o príspevkoch z fondov EÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ITMS21+ bude zahŕňať štandardizované procesy programového a projektového riadenia, bude obsahovať údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, kontrolu, audit a monitorovanie poskytovania príspevku a príspevku na finančný nástroj z fondov EÚ a na zabezpečenie informácií podľa nariadenia EP a Rady č. 1060/2021. ITMS21+ bude slúžiť na evidenciu informácií a osobných údajov fyzických osôb získavaných pri poskytovaní príspevku z fondov EÚ. Cez ITMS21+ bude prebiehať komunikácia medzi orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ a žiadateľom a prijímateľom pri poskytovaní príspevku a prijímateľom príspevku na finančný nástroj.

Realizáciou uvedeného projektu bude zabezpečené dodržanie legislatívnych podmienok, vzťahujúcich sa na informačné systémy, a vytvorenie implementačných podmienok, pre čerpanie prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fond,  Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť,  Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a Fondu na spravodlivú transformáciu v podmienkach SR.

Štúdia uskutočniteľnosti je k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch a na linke – link metais: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/2c008f00-a611-44a6-a95f-3b13daff4827/cimaster?tab=documentsForm

Prípadné pripomienky k projektu prosím zasielajte v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru do 16.12.2022, na e-mailovú adresu: ims@mirri.gov.sk

Verejná prezentácia a zároveň prerokovanie projektu, formou online stretnutia, sa uskutoční dňa 20.12.2022 od 15:00 prostredníctvom online platformy MS TEAMS.

Pozvánka na účasť na verejné prerokovanie bude zaslaná dňa 19.12.2022 na kontakty osôb, ktoré požiadajú o účasť na prerokovaní v termíne do 16.12.2022 na adrese: ims@mirri.gov.sk .

Formulár na pripomienky

Stav dokumentácie