Preskočiť na obsah
28. októbra 2019

OZNAM: Verejné pripomienkovanie dopytovej štúdie uskutočniteľnosti „Riadenie IT aktív vo verejnej správe“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti “Riadenie IT aktív vo verejnej správe” v rámci dopytovo-orientovanej výzvy „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“, ktorej cieľom je zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti nákupu a správy IT aktív verejnej správy. Dokumenty, ktoré nájdete v tomto článku, je možné pripomienkovať verejnosťou do 04.11.2019.

Cieľom projektu je stanoviť rámec pre rozvoj centralizácie a optimalizácie riadenia IT aktív v organizáciách verejnej správy vychádzajúci z cieľov a priorít Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy – strategického dokumentu vypracovaného ÚPPVII, ktorý určuje princípy budovania eGovernment cloudu na Slovensku v rámci nasledujúcich relevantných oblastí: Finančný manažment, Verejné obstarávanie, Manažment vnútorných úloh, Správa IKT a Vnútorná kontrola a audit.

Dôvody projektu:

Organizácie štátnej a verejnej správy vynakladajú nemalé finančné prostriedky na nákup hardvéru a softvérových licencií s cieľom využívať softvérové aplikácie alebo informačné systémy. Takto vynaložené výdavky predstavujú nezanedbateľnú časť rozpočtu organizačných jednotiek organov verejnej moci (ďalej len „OVM“) zodpovedných za spravovanie a obstarávanie informačných technológií. Bežnou praxou je, že ich efektívnej správe sa následne už nevenuje dostatočná pozornosť. V dôsledku toho organizácie v mnohých prípadoch nemajú dostatočný prehľad o skutočnom využívaní hardvéru (a jeho životnom cykle) a softvérových licenciách, a ani o skutočnej potrebe využívania jednotlivých softvérov (ďalej len „SW“) alebo informačných systémov a súvisiacej licenčnej potrebe. Takýto stav vytvára podmienky pre neefektívne hospodárenie a správu IT majetku štátu.

Najmä pri SW licenciách je bežný stav taký, že organizácie buď platia za licencie, ktoré nepotrebujú, príp. majú licencií nedostatok, čím dochádza k nesúladu s licenčnými podmienkami SW výrobcu. Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že po úvodnom nákupe licencií (napr. v prípade realizácie interných projektov rozširovania alebo zmeny IT infraštruktúry) sa ich následnej správe nevenuje dostatočná, resp. žiadna pozornosť. Samotní SW výrobcovia sú si vedomí situácie predstavujúcej nesúlad s licenčnými podmienkami SW výrobcu, a preto najmä v posledných rokoch výrazne zvyšujú intenzitu softvérových auditov, ktoré pre nich predstavujú ďalší zdroj príjmov. Táto prax, samozrejme, neobchádza ani Slovenskú republiku, a „vďačným“ cieľom takýchto auditov sú práve OVM.

Z pohľadu dlhodobého dopadu projekt prispeje k:

 • Zvýšeniu udržateľnosti, dostupnosti a kvality informácií o IT majetku, čo umožní efektívne sa rozhodovať o racionalizácii IT majetku a IT zdrojoch v rámci OVM a zároveň presne vypočítať celkové náklady na vlastnenie (Total Cost of Ownership, TCO) a návratnosť majetku v používaní.
 • Efektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov na hardvér, softvér a softvérovú podporu pre tie licencie, ktoré sa skutočne využívajú na základe lepšieho prehľadu o IT majetku, ktorý sa používa.
 • Sledovaniu nákladov vynaložených na IT majetok s cieľom porovnať cenové relácie, uplatňovanie zliav, možnosti využitia dostupných štandardných riešení, sledovania objednávok a pod.
 • Efektívnemu monitorovaniu a vyhodnocovaniu licenčnej pozície softvéru. Garancia licenčného súladu OVM, čo vedie k eliminácii poškodenia reputácie v prípade právneho sporu.
 • Nižšiemu riziku záujmu z pohľadu externého licenčného auditu.
 • Zvýšenej kvalite, granularite a spoľahlivosti údajov, ktoré zlepšia celkový proces plánovania IT majetku, ako aj proces plánovania IT rozpočtu. Zníži sa celková redundancia v celom OVM, a to prostredníctvom využívania štandardizovanej stratégie riadenia IT majetku, politík, procesov a nástrojov.
 • Prerozdeleniu dostupných softvérových licencií v prípade presunutia, resp. vyradenia hardvéru.
 • Zvýšenej miere ochrany pred bezpečnostnými hrozbami v dôsledku kontroly nainštalovaného softvéru.
 • Výraznému zefektívneniu vynakladania finančných prostriedkov v oblasti nákupu a správy IT aktív,
 • Zavedeniu jednotných pravidiel pre správu IT majetku v rámci OVM,
 • Zabezpečeniu kontroly nad vynaloženými finančnými prostriedkami a prípadnými rizikami počas ich životného cyklu,
 • Vyššej transparentnosti – kto, kde a ako využíva IT majetok v OVM

Dopytová štúdia uskutočniteľnosti, CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: itam@vicepremier.gov.sk do 04.11.2019, 17.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia uskutočniteľnosti (PDF, 1,47 MB)

CBA (XLSX, 459 kB)

Formulár na pripomienkovanie (XLSX, 16,4 kB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim