Preskočiť na obsah
9. októbra 2019

OZNAM: Verejné pripomienkovanie dopytovej štúdie uskutočniteľnosti „Služby elektronického overenia MSP pre dotácie“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dopytovú štúdiu uskutočniteľnosti Služby elektronického overenia MSP pre dotácie v rámci dopytovej výzvy, ktorej cieľom sú lepšie eGov služby v informačných systémoch verejnej správy. Dokumenty, ktoré nájdete v tomto článku, je možné pripomienkovať verejnosťou do 16.10.2019.

Cieľom projektu je vytvorenie nového modulu overovania a kategorizácie podnikov na Slovensku v rámci centrálneho informačného systému CSRÚ, funkčne prepojeného na relevantné dostupné verejné i neverejné registre.

V III. antibyrokratickom balíčku v uznesení vlády SR č. 51/2019 túto oblasť rieši 29.opatrenie.

Na základe iniciatívy Slovak Business Agency a v rámci spolupráce s ňou boli identifikované možnosti zlepšenia elektronických služieb pre zníženie celkovej administatívnej záťaže, ako na strane podnikateľov, tak i na strane štátu.

Dôvodom vykonania štúdie uskutočnoteľnosti a samotného projektu sú zásadné byrokratické obmedzenia, ktoré existujú v procese overovania veľkostnej kategórie podniku. Tento proces predstavuje v súčasnosti časovo náročný a nekonzistentný postup krokov. V zmysle pravidiel platných pre poskytovanie príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj pravidiel v oblasti štátnej pomoci platí, že podnikateľ, uchádzajúci sa o príspevok z EŠIF (žiadateľ), je povinný preukázať, do akej veľkostnej kategórie spadá, t.j. či je mikro, malý, stredný alebo veľký podnik. Keďže veľkostná kategória podnikov má zásadný vplyv nielen na intenzitu pomoci, ale často aj na oprávnenosť žiadateľa (keďže väčšina výziev je určená na podporu MSP a nie veľkých podnikov), je potrebné  túto skutočnosť dôsledne overiť, a to na základe podkladov predložených žiadateľom.

Aktuálne žiadatelia za overenia oprávnenosti o dotácie musia predložiť formulár s názvom Vyhlásenie o veľkosti podniku (Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, resp. Vyhlásenie sa za veľký podnik), s ktorého vyplnením je spojená vysoká administratívna záťaž, ako aj vysoká chybovosť (vysoké riziko kontrolných/auditných zistení). Žiadatelia musia identifikovať všetky prepojené a partnerské podniky, ktorých údaje sa zohľadňujú pri určení veľkostnej kategórie podniku, čo je časovo a administratívne náročné najmä pri spoločnostiach s väčším počtom spoločníkov, resp. akcionárov.

Z pohľadu dlhodobého dopadu projekt prispeje k :

  1. výraznému zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov/žiadateľov o služby a elektronizácii služieb,
  2. výraznému zníženiu administratívnej záťaže vykonávateľov procesu overenia,
  3. zvýšeniu motivácie podnikateľov riešiť svoje investičné zámery (predovšetkým v oblasti výskumu, vývoja, inovácií, životného prostredia a energetickej náročnosti) s využitím finančnej podpory z EŠIF,
  4. výraznému zníženiu finančnej náročnosti overenia žiadosti, tak na strane žiadateľov ako aj vykonávateľov.

Celkový kontext riešenia, okrem novonavrhnutého modulu IS, zachytáva aj externé systémy a centrálne platformy a registre, ktoré budú v rámci riešenia pre-používané v súlade s princípom „Spoločné používanie aplikácií“. Všetky aplikačné služby realizované projektom budú cez OPEN API rozhranie dostupné pre ich použitie aj inými prístupovými miestami (budú tak pre-použiteľné napr. pre IOM a pod.), cez API GW platformu UPVS.

Projekt napĺňa dodržanie princípu „jedenkrát a dosť“ za pomoci centralizácie metaúdajov a vytvorením služby pre všetky OVM, tak administratívne nebudú zaťažovať podnikateľov a súčasne budú mať hodnoverné potvrdenie o kategórii podniku najmä pre subjekty štátnej správy. S tým však súvisí aj optimalizácia procesov či prevádzkových činností a zároveň zavedenie nových funkcií.

Dopytová štúdia uskutočniteľnosti,  CBA sú k dispozícii v MetaIS, pripomienkovací formulár je na linku nižšie.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: jan.backo@vicepremier.gov.sk do 16.10.2019, 12.00 hod.

Formulár na pripomienkovanie (XLSX, 10,3 kB)

Štúdie uskutočniteľnosti (PDF, 636 kB)

Rozpočet projektu (XLSX, 427 kB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim