Preskočiť na obsah
13. septembra 2019

Projekt konsolidovanej analytickej vrstvy prinesie lepšie využitie dát a tvorbu kvalitných analýz na podporu rozhodnutí štátu

Výrazne zlepšiť možnosti a schopnosti analytických jednotiek štátu poskytovať relevantné analýzy pre prípravu stratégií, vyhodnocovanie dopadov politík, či hodnotenie dopadov regulácií a záťaže projektov na verejné investície má nový národný projekt „Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovanie inštitúcií verejnej správy“. Projekt s alokáciou takmer 7,75 mil. eur a dĺžkou realizácie 32 mesiacov bude zastrešovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý naň uverejnil vyzvanie.

Cieľom národného projektu je uľahčiť a zjednodušiť prácu analytických jednotiek štátu, a to vybudovaním otvorenej platformy, ktorá bude zahŕňať nielen nástroje pre analýzu údajov, ale aj dátové zdroje pre potreby jednotlivých analytický útvarov verejnej správy. Projekt sa zameria na zber, spracovanie a vyhodnocovanie údajov. Práve tie sú pre analytické útvary kľúčové a vďaka ktorým ušetria peniaze, lepšie naplánujú investície alebo zlepšia služby štátu.

„V súčasnej praxi je zdieľanie dát administratívne a technicky náročné. Dáta sa nezbierajú pravidelne a často sa stáva, že nie sú konzistentné a kvalitné. Zásadným krokom, ako tento stav zmeniť a zlepšiť využitie analytických údajov v rozhodovacích procesoch verejnej správy je práve implementácia konceptu tzv. konsolidovanej analytickej vrstvy“, približuje Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII.

Analytické údaje vo verejnej správe tak budú centrálne manažované. Správcom tejto platformy, tzv. konsolidovanej analytickej vrstvy, bude Dátová kancelária Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tá bude spravovať dátovú analytickú vrstvu, poskytovať nástroje pre analytické jednotky, ako aj spravovať centrálny dátový sklad a jeho informačnú a dátovú architektúru.

„Konsolidovanú analytickú vrstvu budú využívať analytické jednotky jednotlivých rezortov. V rámci nej si vytvoria a implementujú vlastné analytické modely aj nástroje. Dostupné budú mať vybrané datasety a dátové zdroje, vytvorené úložisko analytických údajov i nástroje na publikovanie analýz a výstupov vo forme otvorených dát“, vysvetľuje projekt Kmeť.

Dostupnosť takéhoto centrálneho dátového skladu a samotných analytických nástrojov umožní znížiť objem externe dodávaných konzultačných služieb. Po ukončení projektu budú na jednom mieste k dispozícii surové dáta nutné pre analýzu, ako napríklad register daňových subjektov, poskytnutá zdravotná starostlivosť, centrály register študentov, údaje z testovaní NÚCEM, údaje z výkazov zbieraných CVTI SR, údaje o štrukturálnych fondoch ako údaje o výzvach o projektoch, o využívaní a dostupnosti IT systémov, štatistické údaje ai.

Takúto systematickú podporu na základe dát je možné kvalifikovane využiť pri príprave stratégií, analýzach súčasného stavu a pri porovnávaní variantov, pri vyhodnocovaní dopadov politík, simulácií rozhodnutí, hodnotení dopadov regulácií a posudzovaní vplyvov jednotlivých predkladaných návrhov zo strany štátu, vyhodnocovaní výkonu verejnej správy pri poskytovaní služieb v jednotlivých sektoroch, či podpore rozhodovania v rôznych operatívnych procesoch.

Národný projekt „Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovanie inštitúcií verejnej správy“ je súčasťou riešenia princípov definovaných v Strategickej priorite Manažment údajov, ktorý prijala Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh vo februári 2017.

ÚPVII realizuje uvedený národný projekt v rámci prioritnej osi 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifických cieľov 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát a 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Celková hodnota projektu predstavuje sumu 7 749 600 EUR.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 15.11.2019.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim