Preskočiť na obsah
25. septembra 2017

PREDLŽENIE TERMÍNU – Výzva na predkladanie žiadostí na zaradenie do zoznamu hodnotiteľov žiadostí o dotácie na podporu tzv. smart cities

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) ako poskytovateľ pomoci de minimis vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov ( „výzva“) na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblastiach Digitalizácie správy mesta, služieb obyvateľom  a verejná bezpečnosť alebo Manažment dopravy. Dátum uzavretia výzvy  je 25.09.2017 09.10.2017.  

Výzva_na_zaradenie_do_zoznamu_odborných_hodnotiteľov (PDF)

 

Cieľom výzvy je vytvoriť zoznam odborných hodnotiteľov pozostávajúci z úspešných žiadateľov o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie technickej stránky projektov v oblasti Digitalizácia správy mesta, služieb obyvateľom a verejná bezpečnosť (ďalej len „SRIN I. – T“), technickej stránky projektov v oblasti Manažment dopravy (ďalej len „SRIN II. – T“) a ekonomickej stránky projektov v oboch uvedených oblastiach (ďalej len „SRIN – E“) na zabezpečenie kvalitného, transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie na Pilotnú podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike.

Žiadateľ o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí  o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“) v oblasti SRIN I. – T, SRIN II. – T a SRIN – E predkladá podpísanú žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) v nasledovnom rozsahu:
 • Povinné
  a) žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie (príloha č. 1 tejto výzvy);
  b) štruktúrovaný životopis (príloha č. 2 tejto výzvy);
  c) kópia dokladu najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
  d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace pred predložením žiadosti (neplatí pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme);
  e) súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 3 tejto výzvy);
  f) podpísané čestné vyhlásenie žiadateľa (príloha č. 4 tejto výzvy);
 • Nepovinné
  g) ďalšie prílohy (kópie certifikátov, doklady preukazujúce skúsenosti s hodnotením projektov v požadovanej oblasti, zamestnávateľom potvrdené referencie, alebo iné doklady potvrdzujúce minimálne zadefinovanú požadovanú prax a znalosti v požadovanej oblasti; v prípade štátnych zamestnancov postačuje doložiť opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta, ak je z neho zrejmá uvedená činnosť a dĺžka jej trvania a pod. – dokumenty musia byť platné ku dňu ich predloženia).
 • Predloženie dokumentov uvedených v písm. g) je odporúčané na podporu informácií uvedených v životopise.

Príloha_č.1_Žiadosť_o_zaradenie_do_zoznamu_odborných_hodnotiteľov (DOCX)

Príloha_č.2 Štrukturovaný_životopis_žiadateľa (DOCX)

Príloha_č.3_Suhlas_so_spracovaním_osobných_údajov_žiadateľa (DOCX)

Priloha_č.4_Čestné_vyhlásenie (DOCX)

 

Úplnú žiadosť s prílohami je potrebné predložiť v písomnej forme v slovenskom alebo v anglickom jazyku na adresu: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, sekcia riadenia investícií, odbor finančných nástrojov, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Obálku je potrebné označiť nápisom podľa zamerania oblasti hodnotenia.

Odporúčame žiadateľom, aby až do uzávierky výzvy sledovali webové sídlo ÚPPVII, na ktorom budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

 

Dokumenty na stiahnutie (aj v anglickej verzii)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim