Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Na zlepšenie života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít ide viac ako 1 milión eur z Nórskych grantov

Pomáhame zlepšovať život obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Najnovšie podporíme sedem projektov venovaných boju s diskrimináciou či na zlepšenie situácie v zdravotníctve, zamestnanosti, bývaní a vzdelávaní rómskych spoločenstiev žijúcich na okraji spoločnosti. Podpora na projekty za takmer 1,12 milióna eur pôjde z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu v rámci tretej výzvy programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

„Dlhotrvajúce problémy marginalizovaných komunít ešte viac zhoršili ekonomické a sociálne dôsledky koronakrízy. Som rada, že môžeme financovať viaceré projekty, ktoré týmto ľuďom skutočne pomáhajú priamo v teréne, podporujú rozvoj ich vzdelávania a zručností, aby sa mohli lepšie uplatniť na trhu práce a pomáhajú im tiež v boji s diskrimináciou,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Projekty získali podporu v rámci výzvy venovanej rozvoju marginalizovaných rómskych komunít vyhlásenej od 18. novembra 2020 do 1. marca tohto roka. Z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR bolo na výzvu vyčlenených celkovo 1 247 059 eur. Uchádzať sa o grant od 25-tisíc do 200-tisíc eur mohli verejné, súkromné, komerčné aj nekomerčné subjekty a mimovládne organizácie.

Spolu do výzvy prišlo 20 žiadostí o podporu v celkovej výške viac ako 3,7 milióna eur. Granty boli schválené siedmim projektom zameraným na zlepšenie života marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, bývania, zamestnanosti, vzdelávania a boja proti diskriminácii. Prihliadalo sa aj na zapojenie členov rómskej komunity a udržateľnosť miestnych iniciatív.

Podrobnosti o výzve možno nájsť na:  https://www.eeagrants.sk/novinky/program-miestny-rozvoj-a-inkluzia-vysledky-vyzvy-ldi03/.

Prehľad úspešných žiadateľov o grant (85% Nórsky finančný mechanizmus, 15% štátny rozpočet SR):

Agentúra práce BBSK, n.o. (nezisková organizácia)

Výška grantu: 124 964 eur

Názov projektu: Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov

Snahou projektu je vzdelávať a odstraňovať predsudky pri zamestnávaní Rómov z marginalizovaných komunít. Pri dosiahnutí tohto cieľa bude Agentúra práce BBSK spolupracovať so zamestnávateľmi, komunitnými centrami a mimovládnymi organizáciami.

občianske združenie Utopia

Výška grantu: 97 500 eur

Názov projektu: Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii

Cieľom projektu je podporiť rómske ženy – líderky, zlepšovať ich schopnosti a znalosti potrebné na boj proti diskriminácii. Ženy zapojené do projektu by sa mali ďalej rozvíjať a získať vedomosti a zručnosti potrebné na efektívnejšiu prácu s vlastnými komunitami.

Občianske združenie Rómske centrum Ternipen

Výška grantu: 182 030 eur

Názov projektu: Pomáhame ľuďom žiť lepšie životy

Projekt sa venuje najmä dvom skupinám obyvateľov sociálne vylúčených rómskych komunít – deťom a seniorom. V prípade detí sa zameria na prevenciu ich diskriminácie vo vzdelávaní. Aktivity venované seniorom sa orientujú na sociálne služby. Popri tom sú plánované aj činnosti, ktoré by mali zlepšiť šance Rómov na získanie práce a zvýšiť ich záujem o dobrovoľníctvo.

Centrum komunitného organizovania (nezisková organizácia)

Výška grantu: 142 348 eur

Názov projektu: Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku

Projekt chce v prvom rade rozvíjať spoločné aktivity obyvateľov šiestich rómskych komunít. Konkrétne sa uskutoční v: Slovenskej Ľupči, Skalici, Banskej Bystrici v lokalitách Cementárenská a Hrb a tiež v lokalitách Šobov a Povrazník v Banskej Štiavnici. Približne tisícke Rómov v nich žijúcich ponúkne napríklad aj podporu v riešení problémov s bývaní, vzdelávaním či s diskrimináciou.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (občianske združenie)

Výška grantu: 199 983 eur

Názov projektu: Misia 1000

Projekt je venovaný zdravotnej starostlivosti o ženy a bábätká v marginalizovaných rómskych komunitách počas prvých tisíc dní od počatia. Zapája školené dobrovoľníčky z komunity, ktoré šíria zdravotnú osvetu medzi tehotnými ženami a čerstvými matkami, pomáhajú s prípravou na pôrod aj so starostlivosťou o novorodenca a batoľa.

Karpatská nadácia (nezisková organizácia)

Výška grantu: 199 956 eur

Názov projektu: UPre ženy: program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít

Projekt UPre ženy nadväzuje na predošlé aktivity nadácie pod značkou UPre, čo v rómskom jazyku znamená hore a odkazuje na schopnosť a odvahu ľudí zdvihnúť hlavu a pokúsiť sa o zmenu. Ženám vo vybraných komunitách vo Veľkom Krtíši a Dobšinej pomôže získať zručnosti a vedomosti nevyhnutné pre získanie stabilnej práce.

Nezisková organizácia Človek v ohrození

Výška grantu: 169 531 eur

Názov projektu: Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii

Projekt je venovaný najmä práci s deťmi a mládežou od 12 do 15 rokov, ktorá im pomôže naštartovať pracovnú kariéru. Zapojí šesť registrovaných komunitných centier a jednu základnú školu. Človek v ohrození zároveň využije skúsenosti nórskeho partnera Fretex Pluss AS v oblasti kariérneho poradenstva.

Na program Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (Local Development and Inclusion – LDI) je celkovo vyčlenených viac ako 17,6 milióna eur, pričom väčšina z nich sa rozdelila v troch výzvach. Prostriedky sú určené na projekty, ktoré prinášajú hospodárne a udržateľné opatrenia v oblastiach vzdelávania, bývania, zamestnanosti a zdravia. V rámci programu už boli vyhlásené všetky tri plánované výzvy.

V rámci prvej výzvy (LDI01) sa medzi desať projektov rozdelilo takmer 6 miliónov eur. Výzva sa orientovala na zlepšenie prístupu tzv. zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností.

Cieľom druhej výzvy (LDI02) bolo zlepšiť zdravie, možnosti pre bývanie, vzdelávanie a zamestnanosť pre marginalizované rómske komunity a bojovať proti diskriminácii. V rámci výzvy sa takmer 4,3 milióna eur rozdelilo medzi päť projektov.

Tretia výzva (LDI03) podporuje organizácie, ktoré sa venujú miestnemu rozvoju a sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Z výzvy sa rozdelí vyše 1,1 milióna eur medzi sedem projektov uvedených vyššie.