Preskočiť na obsah
7. októbra 2021

Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme dopravnú situáciu v regiónoch – na obnovu ciest ide 54 miliónov eur a na moderné riešenia pre verejnú dopravu 8,6 milióna eur

Dobrá správa pre regióny. Rozsiahle úseky ciest II. a III. triedy čaká obnova za takmer 54 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Ďalších 8,6 milióna eur ide na modernizáciu verejnej osobnej dopravy. Obidve výzvy vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR.

„Kvalitné a bezpečné cesty sú základným predpokladom pre ďalší rozvoj regiónov. Bez nich nemôžeme hovoriť o dobrej dostupnosti vzdelania, zamestnania, služieb, o podpore miestnej ekonomiky či turizmu. Žiaľ, dnes máme ešte tisícky kilometrov regionálnych ciest v katastrofálnom stave, v minulosti boli zanedbávané a do ich obnovy sa dostatočne neinvestovalo. Preto prichádzame s novou výzvou v sume 54 miliónov eur, ktoré sú určené práve na rekonštrukcie a výstavbu ciest II. a III. triedy,“ vyhlásila ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort spravuje regionálny program IROP.

Celková dĺžka ciest II. a III. triedy dosahuje takmer 14 000 kilometrov. Pritom 31 % ciest II. a 27 % ciest III. triedy je v zlom až havarijnom stave. Spolu je to vyše 3 800 km ciest, ktoré potrebujú opravu. V celosvetovom rebríčku kvality ciest Svetového ekonomického fóra sa Slovensko v roku 2019 umiestnilo spomedzi 37 krajín OECD až na 34. mieste.

Jedným z cieľov výzvy je zlepšiť napojenie menej rozvinutých regiónov na cesty I. triedy a Transeurópsku dopravnú sieť TEN-T, ktorá združuje cestné a železničné koridory, medzinárodné letiská a vodné diela. „Vďaka modernizácii ciest sa zlepší dopravné napojenie miest a obcí na priemyselné parky a zóny, ľudia budú mať lepší prístup k pracovným príležitostiam, zdravotníckym a sociálnym službám ale aj ku vzdelaniu a kultúre,“ zdôraznila vicepremiérka.  „Pri projektoch uchádzajúcich sa o podporu z výzvy budeme zohľadňovať zavádzanie opatrení, ktoré zmierňujú dopady dopravy na obyvateľov a životné prostredie – protihlukové steny, systémy odvodnenia a bezpečnostné prvky, ako sú napríklad radarové merače rýchlosti či signalizačné zariadenia. Cesty musia byť v prvom rade bezpečné.“

O podporu v rámci výzvy v celkovej výške 53,9 milióna eur môžu žiadať samosprávne kraje okrem Bratislavského, právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, ktoré zabezpečujú správu a údržbu ciest, a tiež organizácie zriadené vyšším územným celkom, ktoré majú na starosti výstavbu, správu a údržbu cestných komunikácií. Vďaka výzve dostanú šancu tiež projekty zamerané na zlepšenie stavu nevyhovujúcich mostných objektov, musia však byť zaradené do kategórie zlého až havarijného stavu. Okrem rekonštrukcie a budovania nových úsekov ciest spadá pod oprávnené aktivity tiež príprava projektovej dokumentácie, štúdií uskutočniteľnosti a bezpečnostný audit či inšpekcia.

 „Robíme všetko preto, aby sme investičný dlh v oblasti ciest, ktorý je dedičstvom minulosti, čo najviac a čo najrýchlejšie zmiernili. V aktuálnom programovom období išlo z eurofondov na cesty II. a III. triedy 227 miliónov eur, vďaka čomu sa podarilo zrekonštruovať takmer  2 300 km ciest. S Európskou komisiou práve vedieme veľmi náročné rokovania, aby sme mohli do modernizácie ciest investovať aj z nových eurofondov. Pre rozvoj Slovenska a našich regiónov je to priorita a veríme, že náš pohľad si osvojí aj Brusel,“ podčiarkla Remišová.

Ministerka investícií zároveň oznámila vyhlásenie ďalšej výzvy z programu IROP, ktorá je určená na modernizáciu verejnej dopravy v regiónoch.

Počet cestujúcich verejnou osobnou dopravou na Slovensku neustále klesá. Pokiaľ v roku 2000 to bola viac ako miliarda prepravených osôb, tak v roku 2018 už len 696 miliónov cestujúcich, vyplýva zo zistení Štatistického úradu SR.

„Tri štvrtiny Slovákov dnes uprednostňujú cestovanie vlastným autom pred verejnou dopravou. To so sebou prináša celý rad negatívnych dôsledkov – od upchatých ciest, zdržania až po hlučnosť a znečistené životné prostredie. Doprava je na Slovensku zodpovedná za viac než 17% celkových emisií oxidu uhličitého. Ak chceme zvrátiť tento negatívny trend, musíme investovať do rozvoja verejnej dopravy, aby bola pre ľudí atraktívna, teda komfortná, spoľahlivá, rýchla a dostupná,“ povedala Remišová.

Z výzvy v celkovej výške 8,6 milióna eur sa podporia tri oblasti aktivít:

  • Zavádzanie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov a nových služieb pre cestujúcu verejnosť
  • Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy ako napríklad budovanie vyhradených jazdných pruhov či záchytných parkovísk, zastávok
  • Obnova vozového parku autobusovej dopravy

O prostriedky z výzvy sa môžu uchádzať mestá, obce, združenia obcí s výlučnou účasťou obcí, samosprávne kraje, fyzické alebo právnické osoby poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, subjekty vo vlastníctve objednávateľa dopravy organizujúce integrovaný dopravný systém, mimovládne organizácie. V aktuálnom programovom období boli z prostriedkov IROP vyhlásené už dve výzvy na podporu infraštruktúry verejnej osobnej doprav v celkovej hodnote viac ako 42,5 milióna eur.

 

Výzva na rekonštrukciu a výstavbu ciest II. a III. triedy:

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

 

Výzva na modernizáciu verejnej dopravy:

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO7-SC71-2021-77

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim