Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v oblasti regionálneho rozvoja: Regiónom aktívne pomáhame riešiť problémy, pred ktorými vlády celé desaťročia zatvárali oči – rozširujeme školy, škôlky, obciam pomáhame s opravami chodníkov a ciest, ale tiež podporujeme špičkové inovácie

Pomáhame regiónom riešiť problémy, pred ktorými predošlé vlády zatvárali oči. Otvorili sme poradenské Regionálne centrá, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme vytvorili desaťtisíce nových miest v školách a škôlkach, z dotácií si vyše 150 obcí mohlo konečne opraviť svoje chodníky a cesty. Také sú za rok 2022 výsledky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej.

„Rok 2022 bol pre naše ministerstvo vo viacerých oblastiach prelomový. Do regiónov prinášame úplne novú úroveň služieb a podpory – bez zbytočnej byrokracie, bez korupcie, transparentne a efektívne, aby sme pomáhali zlepšovať život ľuďom a rozvíjať regióny. Kľúčovým krokom bolo otvorenie Regionálnych centier v siedmich krajských mestách – v Nitre, Trnave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Žiline a Trenčíne. V našich centrách dostanú žiadatelia o eurofondy alebo dotácie všetky informácie a profesionálnu adresnú podporu na jednom mieste a nemusia tak obiehať úrady a ministerstvá v hlavnom meste. Ako sme sľúbili, eurofondy dostávame bližšie k ľuďom, do regiónov,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Regionálne centrá MIRRI SR poskytujú poradenstvo a podporu z rôznych schém finančnej pomoci, ide hlavne o nový eurofondový Program Slovensko, vrátane Fondu spravodlivej transformácie, integrované územné investície a pod. V centrách sú okrem expertov MIRRI SR tiež odborníci ďalších ministerstiev, Úradu vlády SR, pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a pracovníci Úradu pre verejné obstarávanie – poskytujú poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného obstarávania.

Hlavným nástrojom na podporu regiónov bol aj v roku 2022 Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi ministerstvo investícií. „Za predošlých vlád patril program IROP k najproblematickejším, pre chyby a korekcie sa muselo z neho vracať späť do Bruselu 40 miliónov eur. My sme tento program prebrali v októbri 2020 a okamžite sme v ňom zaviedli krízový manažment a desiatky zjednodušení, aby eurofondy čo najrýchlejšie išli tam, kde ich regióny potrebujú. Plán čerpania pre rok 2022 sme splnili už v júni a z programu IROP pod naším vedením tak už tretí rok po sebe neprepadlo ani euro,“ zdôraznila Remišová.

V roku 2022 sme z programu IROP vyhlásili osem výziev za takmer  125 miliónov eur. Z týchto výziev sme pomohli rozšíriť kapacity v materských škôlkach v Bratislavskom kraji, zvýšiť šance absolventov stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji na uplatnenie v praxi, pripraviť investičné projekty z nových eurofondov či zlepšiť energetickú efektívnosť bytových domov.

Z regionálneho programu sme okrem iného vlani podporili rekonštrukcie takmer 140 km ciest II. a III. triedy či budovanie nových úsekov bezpečných cyklistických chodníkov v dĺžke takmer 130 km.

„Veľkú pozornosť venujeme podpore rodín a s tým úzko súvisia investície do školstva v regiónoch. Najmä vo väčších mestách, kam dochádzajú ľudia za prácou, chýbali tisícky miest pre deti v základných aj materských školách. Problém, ktorý bývalé vlády trvalo ignorovali, my riešime. Presadzujeme, aby každé dieťa malo právo na miesto v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je samospráva. Z regionálneho programu sme pomohli vytvoriť takmer 10 000 nových miest pre deti v škôlkach. Pomohli sme tiež 589 základným školám a podporili sme tak 204 000 miest pre deti – majú nové školské budovy, triedy, odborné učebne, jedálne, školské dvory. Špeciálne šla podpora aj do Bratislavského kraja, kde je problém s kapacitami škôlok a škôl najvypuklejší,“ uviedla ministerka investícií.

Pomáhame tiež študentom stredných odborných škôl, aby získali kvalitnú odbornú prax a mohli sa tak lepšie uplatniť po skončení štúdia na trhu práce. Na podporu stredoškolského odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji sme v roku 2022 vyhlásili dve výzvy spolu za  34 miliónov eur. „V programe IROP sme tiež zaviedli novinku a umožnili sme financovať prípravu projektov, ktoré sa budú realizovať až z nových eurofondov. Podporili sme tak napríklad predprojektovú prípravu výskumnej nemocnice, či prípravu reformy národných parkov.“

Regiónom tiež pomáhame riešiť aktuálne problémy spôsobené globálnou ekonomickou krízou a vojnou na Ukrajine. „Inflácia a prudký nárast cien, to nie je len slovenský, ale celosvetový problém. Výrazne sa rast cien prejavil na stavebných materiáloch a časti eurofondových projektov hrozilo, že budú zastavené, prípadne dodávatelia odstúpia. Preto sme v parlamente presadili zmenu zákona, aby bolo možné z eurofondov dofinancovať zvýšenie cien stavebných materiálov,“ zdôraznila Remišová. Nárast cien v rámci IROP sa týka najmä projektov rekonštrukcií škôl, škôlok, budovania cyklotrás a opráv ciest, ale aj budovania centier zdravotnej starostlivosti či výsadby verejnej zelene v mestách. „Prišli sme s konkrétnym riešením ako zachrániť projekty ohrozené nárastom cien stavebných materiálov. Celkovo môžeme pomôcť približne 600 projektom.“  Viac o poskytnutí dodatočného príspevku nájdete TU.

Špeciálne na podporu pohraničných regiónov slúžia programy Interreg, ktorých celková alokácia v dobiehajúcom programovom období bola 533 miliónov eur. MIRRI SR riadi programy s Českou republikou a Rakúskom. V rámci programu Interreg SK-CZ sme podporili  151 projektov. Pomohli sme napríklad zrekonštruovať 115 pamiatok a vybudovať a zmodernizovať viac ako 157 km cyklociest. Z Interregu SK-AT sme ľuďom v regiónoch pomohli sprístupniť moderné služby, ako napríklad inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Rehabilitačnej kliniky v rakúskom Sankt Pöltene na podporu pohybu a rehabilitácie seniorov, ktorého výsledkom je vznik medicínskeho Centra aktívneho starnutia v Bratislave. Od roku 2021 slúži slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum.

Zlepšovať život ľudí sme aj v roku 2022 pomáhali tiež prostredníctvom dotácií regionálneho rozvoja. „Vďaka našej novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov šla podpora do regiónov v roku 2022 podľa nových, férových pravidiel, kde už nie je priestor na prideľovanie dotácií po straníckej či kamarátskej linke ako sa to veľakrát stávalo v minulosti,“ podčiarkla ministerka investícií.

V roku 2022 sme v najmenej rozvinutých okresoch podporili spolu 227 projektov a pomohli tým vytvoriť 465 nových a udržateľných pracovných miest. „Veľkou pomocou pre samosprávy boli naše výzvy na opravy miestnych komunikácií, na ktoré sa nedajú čerpať eurofondy. Obecné cesty a chodníky sú neraz v takom havarijnom stave, že ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí.  My aktívne pomáhame samosprávam tento problém riešiť vďaka podpore 20 miliónov eur si mohlo chodníky a miestne cesty zrekonštruovať viac ako 150 obcí a miest v najmenej rozvinutých regiónoch.“  Bližšie informácie nájdete TU.

Veľký prínos pre miestnu ekonomiku má rozvoj turizmu. „Máme obrovský potenciál – krásnu prírodu a cenné historické pamiatky. Z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska pomáhame zachrániť a obnoviť 20 cenných pamiatok po celom Slovensku. Začala sa napríklad obnova Hradu Beckov, Kaštieľa Coburgovcov v Jelšave, Domu umenia Fatra Žilina, Červeného kláštora či Múzea SNP v Banskej Bystrici… Vyrovnávame sa s dedičstvom komunistickej totality aj porevolučných rokoch nezáujmu a zachraňujeme naše národného kultúrne dedičstvo pre budúce generácie,“ uviedla Remišová.

Samostatnou kapitolou podpory regiónov sú investície do vedy, výskumu  a inovácií. „Ak chceme budovať úspešné Slovensko, ktoré dokáže držať krok s vyspelými štátmi Európy, musíme oveľa viac investovať do podpory vedy, výskumu a zavádzania inovácií. Nové pracovné miesta s dobrými platmi totiž budú najmä v dynamických inovačných odvetviach. V tejto oblasti sme za uplynulé roky spravili významné kroky a jedným z nich je prelomová spolupráca nášho ministerstva s najlepšou univerzitou sveta – Massachusetts Institute of Technology (MIT) v USA. Výsledkom je fond na podporu spoločných projektov a výskumnú spoluprácu. Vedecké tímy zo Slovenska už môžu prostriedky z fondu využívať napr. na financovanie krátkodobých výskumných stáží a workshopov na pôde MIT. Poznatky a skúsenosti potom uplatnia na Slovensku.“ Z prvej výzvy sme podporili šesť projektov od piatich vedeckých a výskumných inštitúcií – Ekonomickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied. Bližšie informácie nájdete TU.

„Špičkový výskum  a zavádzanie inovácií sú predpokladom pre budúci rast slovenskej ekonomiky a lepší život ľudí vo všetkých regiónoch. Pokladom Slovenska sú šikovní a vzdelaní ľudia, ktorí chcú posúvať našu krajinu vpred. Slovensko má na to, stať sa opäť hospodárskym tigrom strednej Európy,“ zdôraznila na záver vicepremiérka Remišová.  

Kľúčové aktivity MIRRI SR v oblasti regionálneho rozvoja v r. 2022:

Podpora vo forme dotácií v roku 2022 smerovala na:

 • obnovu a výstavby ciest a chodníkov pre najmenej rozvinuté okresy: 3 mil. €
 • predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora znevýhodnených komunít a podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky 500 tis. €
 • budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji 1,6 mil. €
 • rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly 6 mil. €
 • pre najmenej rozvinuté okresy 16.4 mil. € – 211 žiadateľov v rámci 20 NRO

Výzvy vyhlásené v roku 2022 z Integrovaného regionálneho operačného programu smerovali na podporu:

 • materských škôl v Bratislavskom kraji: 31 mil. €
 • vzdelávania na stredných odborných školách a lepšie prepojenie s praxou v Banskobystrickom kraji: 34 mil. €
 • zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v Prešovskom kraji: 2 mil. €
 • prípravu projektov infraštruktúry národných parkov: 7 mil. €
 • prípravu projektu výskumnej nemocnice: 8,6 mil. €
 • prípravu regionálnych projektov: 8 mil. €
 • financovanie úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania na zatepľovanie bytových domov: 34,8 mil. €

V roku 2022 sme z  IROP napríklad pomohli:

 • zrekonštruovať 138 km ciest II. a III. triedy
 • vybudovať nové úseky cyklistických komunikácií v dĺžke 129 km
 • nahradiť 319 autobusov v mestskej a prímestskej doprave novými vozidlami
 • podporiť 45 zelených projektov mestách
 • zriadiť 13 zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni
 • podporiť 121 materských škôl
 • podporiť 12 základných škôl
 • podporiť 37 stredných škôl