Preskočiť na obsah

Kontakt

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) je podľa platného organizačného poriadku zodpovedný vecný gestor – Odbor komunikácie, Tlačové oddelenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

V prípade pochybností, či podanie je žiadosťou o sprístupnenie informácií, vecný gestor postupuje podľa § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií a podanie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov posudzuje podľa jeho obsahu.

V prípade, ak žiadateľ žiada o usmernenie, stanovisko, výklad všeobecne záväzného právneho predpisu, právne poradenstvo alebo predkladá návrh, upozornenie, námet, pripomienku, sťažnosť, petíciu alebo iné  všeobecné podanienejedná sa o žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je určená,
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka a
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Žiadosť je možné podať:

  1. poštou na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
odbor komunikácie
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

  1. e-mailom na adresu: info@mirri.gov.sk
  2. telefonicky: na číslo: +421 2 20 92 8321, príp. +421 2 20 92 8258
  3. osobne: v podateľni ministerstva – 1. poschodie (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)
  4. Elektronická podateľňa: http://podatelna.gov.sk

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

Sťažnosti možno podať podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov:

poštou na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Referát kontroly
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

osobne: do podateľne ministerstva 1. poschodie (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)

Elektronická podateľňahttp://podatelna.gov.sk

Petície možno podať podľa zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

poštou na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Referát kontroly
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

osobne: do podateľne ministerstva 1. poschodie (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)

Elektronická podateľňa – http://podatelna.gov.sk

Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podať:

poštou na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

osobne do podateľne ministerstva 1. poschodie (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)

Elektronická podateľňa – http://podatelna.gov.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim