Preskočiť na obsah

Kontakt

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak ministerstvo nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak vecný gestor nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti (§ 18 ods. 2 zákona o slobode informácií) vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno písomne podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie o žiadosti. Rozklad sa podáva Odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Následne odvolací orgán rozhodne o odvolaní (rozklade) do 15 dní od doručenia odvolania (rozkladu) povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v tzv. správnom súdnictve na základe podanej správnej žaloby podanej v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje. Náležitosti správnej žaloby sú bližšie upravené v § 182 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim