Preskočiť na obsah

Kontakt

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Postup Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 1. Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácií Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a smernicou o sprístupňovaní informácií v podmienkach MIRRI SR.
 2. Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

poštou na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Odbor komunikácie
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

osobne: do podateľne ministerstva 1. poschodie (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)

telefonicky na číslo: +421 2 20 92 8321, príp. +421 2 20 92 8258

na e-mailovú adresu info@mirri.gov.sk

elektronická podateľňa – http://podatelna.gov.sk

 1. Žiadosti o sprístupnenie informácií možno sprístupniť: ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje: Odbor komunikácie MIRRI SR.
  Spôsob úhrady nákladov je upravený vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa§ 21 ods. 1 zákona o slobode informácií.
 2. Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu je možné podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Odbor komunikácie
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

O rozklade rozhoduje minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na základe návrhu Osobitnej rozkladovej komisie zriadenej na MIRRI SR. Proti tomuto rozhodnutiu ministra ako vedúceho ústredného orgánu štátnej správy sa nemožno odvolať.

Postup Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

 1. Prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 2. Sťažnosť možno podať:

poštou na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Referát kontroly
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

osobne: do podateľne ministerstva 1. poschodie (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)

elektronická podateľňa – http://podatelna.gov.sk

 1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je povinné prešetriť a vybaviť sťažnosť, na ktorú je vecne príslušné do 60 pracovných dní. Lehota na vybavenie sťažností začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia ministerstvu. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže minister predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 pracovných dní.
 2. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Postup Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 1. Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 2. Petíciu možno podať:

poštou na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Referát kontroly
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

osobne: do podateľne ministerstva 1. poschodie (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)

elektronická podateľňa – http://podatelna.gov.sk

 1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je povinné prešetriť a vybaviť petíciu, na ktorú je vecne príslušné do 30 pracovných dní od doručenia. Ak nie je možné vybaviť petíciu v lehote do 30 pracovných dní od jej doručenia, ministerstvo je povinné vybaviť petíciu v lehote ďalších 30 pracovných dní.
 2. Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne.
 3. Ak ďalšia petícia v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, ministerstvo oznámi osobám, ktoré petíciu podali stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim