Preskočiť na obsah

Kontakt

Žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Ako žiadať o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Žiadosti o sprístupnenie informácií spadajúcich do kompetencie MIRRI môžu žiadatelia podávať:

Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Každá žiadosť musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, u právnických osôb úplný názov a adresu sídla, čo najpresnejšiu špecifikáciu požadovaných informácií a spôsob doručenia informácií žiadateľovi (písomne, elektronicky e-mailom alebo na CD nosiču, osobné prevzatie a pod.)

VZOR žiadosti o poskytnutie informácií na stiahnutie

Za informáciu sa nepovažujú stanoviská, právne názory, výklad zákona a iných právnych predpisov, hodnotiace správy, rozbory, prognózy, prehľady a pod., ktoré by museli byť vytvorené na základe konkrétnej žiadosti.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Žiadateľ o informáciu hradí súvisiace náklady za rozmnožovanie, digitálne nosiče a náklady spojené s odoslaním informácie.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty. Ak úrad nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Ak úrad nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

Smernica vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 3/2019 zo dňa 21.2.2019 o sprístupňovaní informácií fyzickým osobám a právnickým osobám

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim