Preskočiť na obsah

Kontakt

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Zriadenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry 

Podľa čl. 122 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. ÚSTAVA Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy sa zriaďujú zákonom.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky bolo zriadené zákonom NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a Štatútom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 417 z 1. júla 2020 v znení zmien a doplnení schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 613 z 30. septembra 2020.

Rámcová náplň Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy vyplýva z § 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorého znenie je nasledovné:

§ 10

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

a) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

b) oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu investičných projektov a vypracovanie národného strategického investičného rámca v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030,

c) regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja,

d) centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry sú premietnuté v Štatúte ministerstva, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 417 z 1. júla 2020 v znení zmien a doplnení schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 613 z 30. septembra 2020.

 

Smernica Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 11/2021 z 25. augusta 2021 o postupe pri sprístupňovaní informácií fyzickým osobám a právnickým osobám

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim