Preskočiť na obsah

Ministerstvo

Legislatíva v oblasti verejného obstarávania

Slovenské preklady

 

 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1358 z 20. júla 2017 o určení technických špecifikácií IKT, na ktoré sa môže odkazovať pri verejnom obstarávaní
PDF (PDF, 334.31 KB)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/168 z 31. januára 2017 o určení technických špecifikácií „Osobitnej skupiny pre internetovú techniku“ (IETF), na ktoré sa môže odkazovať pri verejnom obstarávaní
PDF (PDF, 326.53 KB)
 • Delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2170, 2015/2171 a 2015/2172 z 24. novembra 2015, ktorými sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek
PDF (PDF, 1.21 MB)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/120 z 28. januára 2016 o určení rozšíriteľného jazyka pre podnikové výkazníctvo verzie 2.1 na uvádzanie odkazov vo verejnom obstarávaní
PDF (PDF, 316.92 KB)
 • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie
PDF (PDF, 1.15 MB)
 • Rozhodnutie Komisie č. 2015/1302 z 28. júla 2015 o určení profilov „Integrating the Healthcare Enterprise“, na ktoré je možné uvádzať odkazy v rámci verejného obstarávania
PDF (PDF, 321.97 KB)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/771/EÚ z 31. októbra 2014 o určení univerzálneho obchodného jazyka verzie 2.1 na uvádzanie odkazov vo verejnom obstarávaní
PDF (PDF, 316.64 KB)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/188/EÚ z 3. apríla 2014 o určení technických špecifikácií IKT spĺňajúcich podmienky na to, aby sa na vo verejnom obstarávaní uvádzali odkazy
PDF (PDF, 778.82 KB)
 • Smernica 2014/25/EÚ2011 z 26. februára 2014o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES.
PDF (PDF, 1.94 MB)
 • Smernica 2014/24/EÚ2011 z 26. februára 2014o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
PDF (PDF, 2.79 MB)
 • Smernica 2014/23/EÚ2011 z 26. februára 2014o udeľovaní koncesií.
PDF (PDF, 1.33 MB)
 • Nariadenie 1336/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek
PDF (PDF, 719.64 KB)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006
PDF (PDF, 338.92 KB)
 • Nariadenie 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek
PDF (PDF, 717.26 KB)
 • Nariadenie 1150/2009 z 10. novembra 2009ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1564/2005, pokiaľ ide o štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v rámci verejného obstarávania v súlade so smernicami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS
PDF (PDF, 1.85 MB)
 • Smernica 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES
PDF (PDF, 1.53 MB)
 • Smernica 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
PDF (PDF, 777.29 KB)
 • Smernica 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek
PDF (PDF, 139.92 KB)
 • Smernica 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb
PDF (PDF, 954.16 KB)
 • Rozhodnutie Komisie 2005/15/ES zo 7. januára 2005 o vykonavacích pravidlách postupu stanoveneho v článku 30 smernice 2004/17/ES
PDF (PDF, 106.15 KB)
 • Smernica 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby
PDF (PDF, 1.01 MB)
 • Smernica 2005/75/ES zo 16. novembra 2005, ktorou sa opravuje smernica 2004/18/ES
PDF (PDF, 368.78 KB)
 • Smernica 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore
PDF (PDF, 466.94 KB)
 • Smernica 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác
PDF (PDF, 450.7 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim