Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní ich osobných údajov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ:   

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Kontakt na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

Zodpovedná osoba GDPR:
tel. č.: +421 2 2092 8425
e-mail: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk