Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Aktuálne výzvy IROP podľa oblastí

Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“.

Usmernenie ku korešpondenčnej adrese RO pre IROP po 1.10.2020

Na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že došlo k zmene adresáta-subjektu a nie korešpondenčnej adresy.

Nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP je:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia IROP
Račianska 153/A P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33

Oznámenie o zmene e-mailových adries

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) si Vás dovoľuje informovať o zmene e-mailových adries zamestnancov z meno.priezvisko@land.gov.sk na meno.priezvisko@vicepremier.gov.sk. Aktuálny telefónny zoznam zamestnancov sekcie IROP je dostupný na webovom linku: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/kontakty-irop/kontakty-irop/index.html

Taktiež sa mení e-mailová adresa irop@land.gov.sk na irop@mirri.gov.sk.

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

CYKLOTRASY

CESTY

 

VOD

CLLD

CHOD MAS

TECHNICKÁ POMOC

ZDRAVOTNÍCTVO

KULTÚRA

SOCIÁLNE SLUŽBY

JASLE

 

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA