Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

Výzva IROP-PO9-SC91-2023-108 (ZIP, 8.43 MB)

 

Usmernenie k spôsobu predkladania žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

V súvislosti so spôsobom predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108, si RO pre IROP si dovoľuje informovať žiadateľov o nasledovnom:

Žiadatelia sú povinní pri prekladaní žiadosti o NFP postupovať výlučne v zmysle znenia výzvy, časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP. Podrobnosti o spôsobe predkladania ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, časť 3.2.1 Spôsob predkladania ŽoNFP a časť 3.2.2 Podmienky doručenia ŽoNFP.

Žiadateľ v zmysle vyššie uvedeného predkladá ŽoNFP RO pre IROP nasledovne:

  • v elektronickej forme vrátane príloh prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+

a zároveň v písomnej forme, a to:

  • formulár ŽoNFP bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky RO pre IROP, vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo formáte pdf. a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, do elektronickej schránky príslušného RO pre IROP

alebo

  • formulár ŽoNFP bez príloh v listinnej podobe na adresu RO pre IROP:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia IROP
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Žiadatelia nepredkladajú žiadosti o NFP elektronicky mailom do Datacentra ani iným inštitúciám.