Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o aktualizácii príručky pre prijímateľa, ŠC 2.1.2 a 2.1.3

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že aktualizovalo príručku pre prijímateľa, verzia 2.0, s účinnosťou od 9.9.2019, ktorá je dostupná na nasledujúcom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=404&id=11114.

Predmetom aktualizácie je:

 • zapracovanie zmien s doplnením a spresnením ustanovení týkajúcich sa:
  • úpravy procesov zmenového konania: dodatky k zmluve o poskytnutí NFP, ktoré súvisia s procesom verejného obstarávania –  uzatvárajú až po ukončení verejného obstrarávania všetkých aktivít projektu, najneskôr však do času predloženia záverečnej ŽoP (kap. 3.4),
  • doplnenia ustanovení týkajúcich sa účtovných dokladov v prípade prenesenia daňovej povinnosti a uplatňovania DPH skupinou (kap. 4.7.1),
  • úpravy procesov verejného obstarávania v nadväznosti na aktualizáciu príručky k procesu verejného obstarávania pre špecifický cieľ 2.1.2 a 2.1.3 IROP (kap. 5),
  • úpravy časti Monitorovanie projektu (kap. 6) – monitorovacie správy sa predkladajú výlučne prostredníctvom ITMS 2014+,
  • úpravy časti Kontrola projektu (kap. 8) týkajúca sa administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a opätovnej finančnej kontroly v nadväznosti na Metodické usmernenie MF SR k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • opravy zjavných chýb v písaní, formátovaní, uvádzaní odkazov a skratiek;
 • zosúladenie ustanovení s ustanoveniami iných riadiacich dokumentov;
 • úprava prílohy 6.3 Zoznam príloh podľa jednotlivých typov ŽoP;
 • doplnenie príloh 7.1b Popis k doplňujúcim monitorovacím údajom k ŽoP, 7.6 Popis k vyplneniu monitorovacích správ a  8.1 KZ pre riadenie rizík podvodov oblasti VO;
 • odstránenie príloh 7.3 Monitorovacia správa projektu (výročná a záverečná), 7.4 Monitorovacia správa projektu (následná), 5.1 Schéma finančných a informačných tokov ŽoP a 5.2 Protokol o prevzatí dokumentácie.