Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam pre žiadateľov o NFP – vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) oznamuje, že dňa 15. januára 2018 vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Cieľom výzvy je podporiť sieť akútnych všeobecných nemocníc – poskytovateľov akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci územia SR okrem Bratislavského kraja.

Na výzvu je vyčlenených 40 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom maximálna výška finančného príspevku z toho fondu na projekt predstavuje 15 mil. Eur.

Výzva má tri hodnotiace kolá s termínmi uzatvárania k 15. marcu, k 31. máju a k 28. septembru 2018. Predložené žiadosti o NFP budú vyhodnocované v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v sekcii „Výzvy“ na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR na linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy IROP-PO2-SC213-2017-25 budú potenciálnym žiadateľom o NFP poskytované prostredníctvom osobných konzultácií dňom zverejnenia výzvy t.j. 15. januára 2018.

Záujemcovia o osobné konzultácie si môžu dohodnúť termín s uvedením konkrétneho dňa a hodiny osobnej konzultácie prostredníctvom e-mailovej adresy: mzsoirop@health.gov.sk. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie termínu  e-mailom, prípadne telefonicky.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že na uvedenú emailovú adresu je potrebné zaslať  okruh písomných otázok, ktoré budú predmetom osobnej konzultácie minimálne 3 – 5 kalendárnych dni pred dohodnutým termínom.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že SO pre IROP neplánuje organizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov a verejnosť k predmetnej výzve.