Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – 1. kolo výberu projektov pre budovanie infraštruktúry primárnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom centier integrovanej zdravotnej starostlivosti určeného pre projekty

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti – spoločná výzva

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 25. 10. 2019 vyhlasuje v rámci prvého kola dvojkolového systému výberu projektov výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „CIZS“).

Tzv. „spoločná výzva“ je určená pre dva typy projektov, a to:

  • typ projektu „A“ – projekty s lokálnym vplyvom
  • typ projektu „B“ – projektov s uplatnením schémy štátnej pomoci

v súlade so zoznamom oprávnených spádových oblastí mimo udržateľný mestský rozvoj mestských funkčných oblastí krajských miest a Bratislavského samosprávneho kraja.

Táto výzva nadväzuje na prejavený záujem potenciálnych žiadateľov, ktorí nestihli podať projekt alebo boli neúspešní v rámci už vyhlásených a uzatvorených výziev v predchádzajúcom období.

Na výzvu je vyčlenených 30 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom maximálna výška finančného príspevku z tohto fondu na projekt predstavuje pre projekty typu „A“ 700 tis. eur a pre projekt typu „B“ 900 tis. eur.

Výzva spolu s ďalšou dokumentáciou je zverejnená na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376.

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 sú žiadateľom NFP poskytované písomne alebo prostredníctvom osobných konzultácií odo dňa zverejnenia výzvy až do jej uzatvorenia.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava.

MZ SR zároveň informuje žiadateľov ako aj širokú verejnosť, že v súlade s príslušnou výzvou, v súlade so zákonom č. 292/2014 o EŠIF § 48 ods. 1 a 2 a v súlade so Systémom riadenia EŠIF pre roky 2014-2020 po uzatvorení výzvy v rámci prebiehajúceho procesu posudzovania PZ a konania o ŽoNFP informácie o predložených PZ/ŽoNFP neposkytuje. Príslušné informácie budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po ukončení konania o žiadosti.

Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia dávame do pozornosti skutočnosť, že prijímateľovi bude zo zmluvy o NFP vyplývať povinnosť strpieť výkon kontroly a auditu u prijímateľa a dodávateľa. Táto povinnosť musí byť ukotvená vo všetkých obchodných vzťahoch medzi prijímateľom a dodávateľom. Vzťahuje sa aj na zmluvy/objednávky vyhotovené pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP na oprávnené výdavky podľa „Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre ŠC 2.1.2“, medzi ktoré patrí architektonická štúdia, projektová dokumentácia.

Vzhľadom na uvedené odporúčame do obchodných podmienok zmluvy/objednávky uviesť ustanovenie, ktoré zabezpečí v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt uvedených v zmluve o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.