Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy

LOGO OP EVS a EU socialny fond

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy

Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Výška poskytnutého NFP celkom: 3 040 107,28 EUR

 

Opis projektu:

Cieľom je vybudovať odborne výborne pripravený tím pracovníkov na vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy a na metodickú prípravu strategických dokumentov, ktoré rezorty predkladajú vláde SR. Odborné analytické jednotky zároveň tvoria cieľovú skupinu, ktorá bude zasiahnutá realizáciou navrhovaného projektu.

Hlavným výstupom ich práce bude vytvorenie dlhodobej vízie rozvoja SR, ktorá bude založená na vyhodnotení rozvojových potrieb spoločnosti a sformuluje, na aký dlhodobý cieľ má Slovenská republika ašpirovať. Na základe vízie bude vypracovaná dlhodobá stratégia rozvoja SR, ktorá stanoví konkrétne rozvojové ciele v súlade s víziou. Konkrétne priority rozvoja infraštruktúry na základe týchto smerodajných dokumentov zjednotí Národný infraštruktúrny plán, ktorý prijme NR SR a bude v ňom stanovený aj finančný rámec a zdroje financovania. Tieto dokumenty nebudú len jednorazovým výstupom, ale dlhodobým programom, ktorý bude potrebné periodicky aktualizovať a najmä uvádzať do praxe napĺňaním identifikovaných cieľov.

 

Informácie o projekte a jeho aktivitách:

NIP popisuje ciele, ktoré vláda sleduje v jednotlivých sektoroch (doprava, IKT, energetika, vodné a odpadové hospodárstvo, veda a výskum, bývanie, zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť). Tieto ciele sa opierajú o víziu rozvoja spoločnosti (do roku 2030, resp. 2050), na ktorú nadväzuje národná stratégia a odvetvové ako aj prierezové stratégie. NIP opisuje mechanizmus plnenia cieľov vo forme konkrétnych investičných projektov a programov. NIP identifikuje zdroje potrebné na ich realizáciu vrátane zdrojov štátneho rozpočtu a súkromných zdrojov.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim