Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií

LOGO OP EVS a EU socialny fond

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP celkom: 2 005 349, 45 EUR

Opis projektu

Cieľom projektu je zjednodušenie elektronických služieb a zefektívnenie verejnej správy a verejných politík prostredníctvom behaviorálnych intervencií s cieľom zvýšiť podiel elektronickej komunikácie, cieľovou skupinou sú preto:

  1. občania a podnikatelia SR využívajúci služby VS a
  2. inštitúcie verejnej správy, zamestnanci verejnej správy, ktorí vytvárajú nové a rozvíjajú existujúce elektronické služby štátnej správy alebo pracujú so službami verejnej správy na úrovni front-endu.

V prvom rade je potrebné zmeniť služby spôsobom, aby boli atraktívnejšie, príjemne sa používali, boli jednoduché a motivovali používateľov k dobrým rozhodnutiam. Zmeny v digitálnych službách a digitálnej komunikácií s občanom a podnikateľom môže byť navyše vhodnou podporou realizovanej národnej politiky.

Projekt má nastavené 3 hlavné aktivity, ktoré sú logickými celkami časovo nadväzujúcimi za sebou:

  • Zriadenie základného Ekosystému pre behaviorálne inovácie
  • Identifikácia príležitostí a plánovanie intervencií
  • Realizácia inovácií

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Realizáciou aktivít projektu vznikne priestor realizovať zmenu v prístupe a komunikácii s občanom, bude možné postupne zmeniť prístup k občanovi prierezovo cez široké spektrum služieb pomocou spoločných techník a postupov. Projekt prináša inovatívne zmeny využitím behaviorálnych vied a behaviorálnych inovácii, ktoré podstatne zlepšia vnímanie štátu a služieb štátu občanom a podnikateľom na užívateľsky príjemné, zrozumiteľné prostredie a prostredie, ktoré prirodzene občana navedie k správnemu rozhodovaniu a zvýšeniu podielu elektronickej komunikácie. Keďže sa jedná o novú oblasť, zásadné je získanie vedomostí v oblasti, ich transformácia do podkladov a dokumentov vo forme analýz, metodík a príručiek, ktoré budú slúžiť verejnej správe počas, ale aj po skončení projektu a realizácia školení pre zamestnancov VS, ktorí sa zúčastňujú pri tvorbe a rozvoji služieb VS. Signifikantným prínosom projektu je zavádzanie princípu striktného rozhodovania na základe dát, realizácia experimentov pre výber vhodnej alternatívy a následné vyhodnocovanie a zdieľanie získaných poznatkov naprieč VS. Medzi elementy behaviorálnych inovácií, ktoré je možné uplatniť pre digitálne služby patrí napríklad úprava a zjednodušenie podávaných informácii, doplnenie navigácie, proaktívnych prvkov, priebežná interakcia s občanom atď.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim