Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Aplikačný systém programového riadenia

Je podporný nástroj pre správu, manažment a kontrolu projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. ASPR je modul centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS).

Prijímatelia NFP realizujúci projekty PO7 OPII sú povinní používať ASPR v zmysle Usmernenia č. 3/2017 (fázované projekty) a č. 7/2017 (národné projekty) SO OPII k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Účel, obsah a zmeny
ASPR používajú (v zmysle Používateľskej príručky pre ASPR):

 • Prijímatelia (kontaktné osoby určené prijímateľom) pri správe a aktualizovaní informácií o projektoch, najmä o stave realizácie, harmonogramoch, rizikách a otvorených otázkach, vždy v momente zistenia nových skutočností.
 • Projektoví manažéri SO, manažéri kontroly a ďalší interní a externí používatelia, pri vyhodnocovaní informácií o jednotlivých projektoch a koordinovaní progresu v rámci programu/programov.

ASPR na základe pravidelnej aktualizácie informácií o projektoch umožňuje vytváranie projektových a programových reportov a správ:

 • Audit projektu
 • Monitorovacia správa
 • Report otvorených otázok programu
 • Report otvorených otázok projektu
 • Report rizík programu
 • Report rizík projektu
 • Správa o stave programu
 • Súhrnný report o stave projektu

Prístup do ASPR
Prístup do ASPR je umožnený pre registrovaných používateľov:

 • Prijímateľom (kontaktné osoby určené prijímateľom NFP), Prijímateľ v žiadosti uvedie meno, priezvisko, telefón a e-mail kontaktnej osoby, ktorú zašle na adresu metais@vicepremier.gov.sk. Rovnako sa postupuje pri zmene kontaktnej osoby. Pri prideľovaní prístupov z dôvodu obmedzeného počtu licencií platí zásada: 1 projekt = 1 prístup.
  Z dôvodu, že ASPR je modul MetaIS, nový používateľ musí mať najskôr zabezpečený prístup do MetaIS, a to prostredníctvom notifikácie o potvrdenie prístupového hesla, ktorá je zaslaná zaregistrovanému používateľovi na jeho e-mail (viac informácií je uvedených v Používateľskej príručke MetaIS zverejnenej na stránke https://metais.vicepremier.gov.sk/).

Najskôr na nasledujúci pracovný deň, po synchronizácii medzi oboma systémami, je nový používateľ sprístupnený v ASPR, kde je mu administrátorom pridelená rola (právo) podľa jeho funkcií a úloh a používateľ je priradený k projektu/projektom/programu/programom podľa požiadavky.

ASPR je dostupný na adrese https://metais.vicepremier.gov.sk/.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte metais@vicepremier.gov.sk.

Používateľská príručka pre Aplikačný systém programového riadenia - verzia 8 (PDF, 3.79 MB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim