Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Archív – Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP)

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 3.0, účinná od 01.08.2022, platná od 15.07.2022 (ZIP, 5.5 MB)

Najvýznamnejšie zmeny vo verzii 3.0 sú nasledovné:

 •  Zmena sídla MIRRI SR k 1. augustu 2022;
 • Úprava Prílohy č. 5 Zjednodušený mesačný pracovný výkaz zapracovania údajov aj za vykonávateľa Plánu obnov a odolnosti SR, Komponent 17 (MIRRI SR) z dôvodu zamedzenia prípadného duplicitného financovania výdavkov a doplnenia oprávnených náhrad neprítomnosti do uvedenej prílohy;
 • Rozdelenie Prílohy č. 5 s členením podľa dĺžky pracovného času na samostatné Prílohy č. 5a – Zjednodušený mesačný pracovný výkaz – 7,5 hod.  a Prílohy č. 5b – Zjednodušený mesačný pracovný výkaz – 8 hod. ;
 • Úprava Prílohy č. 4a – Sumarizačný hárok pracovných výstupov – Podporné aktivity a Prílohy č. 4b – Sumarizačný hárok pracovných výstupov – Hlavné aktivity , vyplývajúce zo zmien Príloh č. 5a  č. 5b;
 • Úprava Prílohy č. 6 – Rozpis mzdových výdavkov, vyplývajúcich zo zmien Príloh č. 5a  č. 5b;
 • Formálne úpravy.
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 2.0, účinná od 03.06.2022 (ZIP, 3.65 MB)

Najvýznamnejšie zmeny sú nasledovné:

 • Doplnenie užívateľa v kapitole B. 1,
 • Odstránenie monitorovania údajov v ASPR,
 • Doplnenie špecifík pre Wifi pre Teba II a Moderné technológie, vrátane Prílohy č. 3,
 • Doplnenie novej  kapitoly týkajúcej sa ukončovania realizácie projektov,
 • Zapracovanie  opatrenia MF SR zo dňa 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie_ EK 637003  a 719015,
 • Neaplikovanie Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov na špecifické projekty, ktoré to nemajú uvedené vo výzve a v Zmluve o NFP,
 • Povinnosť prijímateľa v zmysle VZP Čl. 4, bod 6. Zmluvy o NP informovať SO o začiatku a ukončení realizácie všetkých hlavných aktivít projektu,
 • Zavedenie prioritného používania elektronickej komunikácie aj pri Zmluve o NFP a Dodatkoch,
 • Úpravy ohľadom DNR,
 • Zmena nahlásenia kontaktnej osoby prostredníctvom ITMS2014+ ,
 • Úprava výšky NFP v súvislosti s mierou naplnenia merateľného ukazovateľa,
 • Doplnenia k  FKnM pri výzvach s veľkým počtom malých projektov (s nízkou hodnotou NFP na projekt, napr. do 20 000 EUR),
 • Úprava udržateľnosti projektu v prípade, ak to prijímateľ nemá definované v zmluve o NFP a na ktoré sa nevzťahuje povinnosť udržateľnosti podľa čl. 71 všeobecného nariadenia,
 •  Úprava kvalifikačných predpokladov v zmysle prijatia zákona č. 453/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení,
 • Zapracovanie Usmernenia č. 12/2021 SO OPII k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu a úpravy v prílohe 4a a 4b,
 • Nové prílohy č. 8-12, pričom je zavedená povinnosť predkladania Stanoviska prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci ZMS, Stanoviska prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci NMS a Stanoviska predložené partnerom projektu (útvaru MIRRI SR mimo SO)  o súlade skutočnej realizácie projektu v zmysle schválenej dokumentácie a o riadnom ukončení národného projektu podľa Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov a o vykonaní kontroly uloženia projektovej dokumentácie v MetaIS, 
 • Formálne úpravy.
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 1.0, účinná od 20.07.2021 (ZIP, 1.21 MB)

Archív – Príručka pre prijímateľa – národné projekty

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII - Národné projekty, verzia 11.0, účinná od 05.03.2021 (ZIP, 2.55 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII - Národné projekty, verzia 10.0, účinná od 06.08.2020 (ZIP, 2.25 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – Národné projekty, verzia 9.0, účinná od 15.01.2020 (ZIP, 1.91 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII - národné projekty, verzia 8.0, účinná od 01.10.2019
Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0 bez TC Final, platná od 01.08.2018 (ZIP, 702.18 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0 TC Final, platná od 01.08.2018 (ZIP, 256.63 KB)

V predmetnom dokumente bola vykonaná formálna úprava, konkrétne v tabuľke č. 3 na str. 19.

Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 bez TC Final, platná od 09.05.2017 úprava (PDF, 718.03 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 TC Final, platná od 09.05.2017 úprava (PDF, 1010.52 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 bez TC Final, platná od 09.05.2017 (PDF, 725.65 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 TC Final, platná od 09.05.2017 (PDF, 967.2 KB)
Archív - Príručka pre prijímateľa - národné projekty (informatizacia.sk)

Archív – Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 4.0, účinná od 07.08.2020 (ZIP, 1.71 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 3.0, účinná od 29.01.2020 (ZIP, 1.91 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0, účinná od 02.10.2019 (ZIP, 929.95 KB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0, účinná od 02.10.2019 (so sledovaním zmien) (ZIP, 1.2 MB)
Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty, verzia 1.0, platná od 27.07.2018 (PDF, 753.21 KB)