Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Príručky

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII:

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII

Príručka pre žiadateľa – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre žiadateľa PO7 OPII - Národné projekty, verzia 22.0, účinná od 23.06.2022 (ZIP, 4.26 MB)
Archív - Príručka pre žiadateľa - národné projekty

Príručka pre žiadateľa – dopytovo-orientované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre žiadateľa PO7 OPII - dopytovo –orientované projekty, verzia 10.0, účinná od 14.04.2022 (ZIP, 866.32 KB)
Najčastejšie chyby a nedostatky pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo-orientovaných výziev Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PDF, 687.09 KB)
Archív - Príručka pre žiadateľa - dopytovo-orientované projekty

Príručka pre žiadateľa – fázované projekty

Príručka pre žiadateľa – fázované projekty

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP)

 

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 2.0, účinná od 03.06.2022 (ZIP, 3.65 MB)

Najvýznamnejšie zmeny sú nasledovné:

 • Doplnenie užívateľa v kapitole B. 1,
 • Odstránenie monitorovania údajov v ASPR,
 • Doplnenie špecifík pre Wifi pre Teba II a Moderné technológie, vrátane Prílohy č. 3,
 • Doplnenie novej  kapitoly týkajúcej sa ukončovania realizácie projektov,
 • Zapracovanie  opatrenia MF SR zo dňa 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie_ EK 637003  a 719015,
 • Neaplikovanie Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov na špecifické projekty, ktoré to nemajú uvedené vo výzve a v Zmluve o NFP,
 • Povinnosť prijímateľa v zmysle VZP Čl. 4, bod 6. Zmluvy o NP informovať SO o začiatku a ukončení realizácie všetkých hlavných aktivít projektu,
 • Zavedenie prioritného používania elektronickej komunikácie aj pri Zmluve o NFP a Dodatkoch,
 • Úpravy ohľadom DNR,
 • Zmena nahlásenia kontaktnej osoby prostredníctvom ITMS2014+ ,
 • Úprava výšky NFP v súvislosti s mierou naplnenia merateľného ukazovateľa,
 • Doplnenia k  FKnM pri výzvach s veľkým počtom malých projektov (s nízkou hodnotou NFP na projekt, napr. do 20 000 EUR),
 • Úprava udržateľnosti projektu v prípade, ak to prijímateľ nemá definované v zmluve o NFP a na ktoré sa nevzťahuje povinnosť udržateľnosti podľa čl. 71 všeobecného nariadenia,
 •  Úprava kvalifikačných predpokladov v zmysle prijatia zákona č. 453/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení,
 • Zapracovanie Usmernenia č. 12/2021 SO OPII k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu a úpravy v prílohe 4a a 4b,
 • Nové prílohy č. 8-12, pričom je zavedená povinnosť predkladania Stanoviska prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci ZMS, Stanoviska prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci NMS a Stanoviska predložené partnerom projektu (útvaru MIRRI SR mimo SO)  o súlade skutočnej realizácie projektu v zmysle schválenej dokumentácie a o riadnom ukončení národného projektu podľa Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov a o vykonaní kontroly uloženia projektovej dokumentácie v MetaIS, 
 • Formálne úpravy.

Vzhľadom na významné zmeny v aktuálne vydanej Príručke pre prijímateľa žiadame prijímateľov o jej podrobné preštudovanie z dôvodu eliminácie prípadných chýb pri predkladaní žiadostí o platbu  a monitorovacích správ.

Nadobudnutím účinnosti uvedenej Príručky pre prijímateľa sa dňom 03.06.2022 ruší Usmernenie SO OPII č. 12/2021 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti výdavkov personálneho a nepersonálneho charakteru v žiadosti o platbu a Usmernenie č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014-2020.

Upozorňujeme prijímateľov, že bola aktualizovaná Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2.0.

Ustanovenia Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy sú zapracované do aktuálnej verzie Príručky pre prijímateľa PO7 OPII NP a DOP.

Informácia platobnej jednotky pre prijímateľov OPII PO7 - Vysporiadanie výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu (PDF, 209.85 KB)
Archív - Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP)

Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 8.0, účinná od 21.06.2021 (spolu s verziou so sledovaním zmien) (ZIP, 3.3 MB)
Archív – Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII, národné projekty, verzia 12, účinná od 11.10.2021 (ZIP)
Archív - Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - národné projekty

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov dopytovo-orientovaných projektov PO7 OPII, verzia 2.0, účinná od 18.02.2022 (ZIP, 2.7 MB)
Archív – Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty

 

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP)

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP), verzia 4.0, účinná od 13.08.2020 (ZIP, 2.33 MB)
Archív – Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/5-DOP, OPII-2019/7/6-DOP, OPII-2019/7/7-DOP)

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/5-DOP, OPII-2019/7/6-DOP, OPII-2019/7/7-DOP) verzia 1.0, platná od 12.11.2019 a účinná od 14.11.2019 (ZIP, 1.93 MB)

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/8-DOP, OPII-2019/7/9-DOP, OPII-2019/7/10-DOP

Aktuálna verzia: 

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/8-DOP, OPII-2019/7/9-DOP, OPII-2019/7/10-DOP) verzia 1.0, platná od 23.12.2019 a účinná od 27.12.2019 (ZIP, 1.81 MB)

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP

Aktuálna verzia: 

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP) verzia 3.0, účinná od 18.09.2020 (ZIP, 2.35 MB)
Archív – Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP)
Prehľad nedostatkov SO OPII PO7 a zistení z auditov, kontrol a certifikačných overovaní v oblasti odborného hodnotenia Žiadostí o poskytnutie NFP (PDF, 542.49 KB)