Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Príručky

Vážení prijímatelia,

Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ku dňu 1. augusta 2022.

Našim novým sídlom a zároveň aj novou poštovou adresou bude:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

Žiadame Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii, a to od 1. augusta 2022.
Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené. Predmetná zmena sídla ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII:

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII

Príručka pre žiadateľa – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre žiadateľa PO7 OPII - Národné projekty, verzia 22.0, účinná od 23.06.2022 (ZIP, 4.26 MB)
Archív - Príručka pre žiadateľa - národné projekty

Príručka pre žiadateľa – dopytovo-orientované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre žiadateľa PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty, verzia 11.0, účinná od 20.07.2022 (ZIP, 4.01 MB)
Najčastejšie chyby a nedostatky pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo-orientovaných výziev Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PDF, 687.09 KB)
Archív - Príručka pre žiadateľa - dopytovo-orientované projekty

Príručka pre žiadateľa – fázované projekty

Príručka pre žiadateľa – fázované projekty

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP)

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 4.0, účinná od 15.08.2022, platná od 15.08.2022 (ZIP, 5.31 MB)

V Príručke boli uskutočnené nasledovné zmeny:

  • definovanie frekvencie predkladania ŽoP (personálne výdavky);
  • formálne úpravy.

Vzhľadom na významné zmeny v aktuálne vydanej Príručke pre prijímateľa žiadame prijímateľov o jej podrobné preštudovanie z dôvodu eliminácie prípadných chýb pri predkladaní žiadostí o platbu  a monitorovacích správ.

Nadobudnutím účinnosti uvedenej Príručky pre prijímateľa sa dňom 03.06.2022 ruší Usmernenie SO OPII č. 12/2021 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti výdavkov personálneho a nepersonálneho charakteru v žiadosti o platbu a Usmernenie č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014-2020.

Upozorňujeme prijímateľov, že bola aktualizovaná Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2.0.

Ustanovenia Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy sú zapracované do aktuálnej verzie Príručky pre prijímateľa PO7 OPII NP a DOP.

Informácia platobnej jednotky pre prijímateľov OPII PO7 - Vysporiadanie výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu (PDF, 209.85 KB)
Archív - Príručka pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP)

Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 8.0, účinná od 21.06.2021 (spolu s verziou so sledovaním zmien) (ZIP, 3.3 MB)
Archív – Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII, národné projekty, verzia 12, účinná od 11.10.2021 (ZIP)
Archív - Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - národné projekty

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov dopytovo-orientovaných projektov PO7 OPII, verzia 3.0, účinná od 26.07.2022 (ZIP, 4.49 MB)
Archív – Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP)

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP), verzia 4.0, účinná od 13.08.2020 (ZIP, 2.33 MB)
Archív – Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/5-DOP, OPII-2019/7/6-DOP, OPII-2019/7/7-DOP)

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/5-DOP, OPII-2019/7/6-DOP, OPII-2019/7/7-DOP) verzia 1.0, platná od 12.11.2019 a účinná od 14.11.2019 (ZIP, 1.93 MB)

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/8-DOP, OPII-2019/7/9-DOP, OPII-2019/7/10-DOP)

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/8-DOP, OPII-2019/7/9-DOP, OPII-2019/7/10-DOP) verzia 1.0, platná od 23.12.2019 a účinná od 27.12.2019 (ZIP, 1.81 MB)

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP

Aktuálna verzia: 

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP) verzia 3.0, účinná od 18.09.2020 (ZIP, 2.35 MB)
Archív – Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP)
Prehľad nedostatkov SO OPII PO7 a zistení z auditov, kontrol a certifikačných overovaní v oblasti odborného hodnotenia Žiadostí o poskytnutie NFP (PDF, 542.49 KB)