Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Rozvoj platformy integrácie údajov (CIP) a Manažment osobných údajov

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

Miesto realizácie projektu:

 • Bratislavský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj

Výšku poskytnutého NFP: 16 748 292,00 €

Stručný opis projektu: Cieľom realizácie národného projektu Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a manažment osobných údajov (ďalej NP CIP a MOU), ktorý je súčasťou reformného zámeru Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS,  je ďalší rozvoj platformy dátovej integrácie a riešenie manažmentu osobných údajov v súlade s cieľmi definovanými v strategickej priorite Manažment údajov. NP CIP a MOU ma dve časti z dvoch, ktoré sú tvorené modulmi:

Centrálne služby a funkcie platformy dátovej integrácie (CIP),

 1. PaaS pre manažment údajov,
 2. Distribúcia údajov,
 3. Obslužná zóna,
 4. Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov,
 5. WEB prístup,

a Manažment osobných údajov

 1. GDPR,
 2. Logovanie prístupov,
 3. Modul správy osobných údajov,
 4. Modul správy súhlasov,
 5. PoC asistent.

Výsledkom  NP CIP a MOU v časti  centrálna integračná platforma bude: Rozšírenie a vylepšenie GUI pre komunikáciu s registrami, vďaka čomu bude princíp „jeden-krát“ a časť služieb CIP prístupná aj pre používateľov s neintegrovanými systémami alebo chýbajúcimi informačnými systémami, GUI umožní používateľsky zmysluplný a plnohodnotný ekvivalent G2G služieb CIP, služba pre priamy „push model“ distribúcie údajov, čo umožní pilotne nasadiť proaktívne služby a zrušiť oznamovacie povinnosti, zápisová služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra ako súčasť zjednodušenia distribúcie a synchronizácie údajov, platformové služby PaaS pre manažment údajov (integračná platforma ako služba a master data management ako služba) – všetky inštitúcie verejnej správy môžu realizovať manažment svojich údajov s využitím týchto nástrojov, vytvorenie rozhrania na Portál otvorených údajov (data.gov.sk) umožňujúca OVM zjednodušiť publikovanie otvorených údajov pomocou CIP, publikovanie a evidencia oprávnení pre získavanie údajov a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie nástroje pre obsluhu konzumentov a poskytovateľov údajov.

Výsledkom  NP CIP a MOU v časti Manažment osobných údajov budú: nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv:  právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) – PIMS (personal information management system), na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby, umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným, umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby, zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov – poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim