Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Strategické dokumenty

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020)

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) vypracovalo Ministerstvo financií SR za účelom splnenia ex ante kondicionalít definovaných v rámci tematického cieľa 2 „Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality“, prostredníctvom ktorých Európska únia posudzuje pripravenosť členských štátov realizovať zvolené investičné priority v programovom období 2014 – 2020.
Strategický dokument stanovuje stratégiu ďalšieho rozvoja digitálnych služieb a infraštruktúry prístupovej siete novej generácie na Slovensku na programové obdobie 2014 – 2020. Zároveň plní ciele uvedené v pozičnom dokumente Európskej komisie a realizuje opatrenia Digitálnej agendy pre Európu, pričom nadväzuje na aktivity realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013.
Strategický dokument slúži ako východisko pre prípravu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os Informačná spoločnosť) v programovom období 2014 – 2020.
Medzi investičné priority ďalšieho rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku, definované v Strategickom dokumente patria:
– Služby občanom a podnikateľom;
– Efektívna verejná správa;
– Širokopásmové pripojenie/NGN;

Dňa 08.01.2014 vzala vláda SR Strategický dokument na vedomie.

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) (PDF, 3.56 MB)
Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) - anglická verzia (PDF, 2.94 MB)

 

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020

Dňa 20. júna 2014 schválila Európska komisia Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020. Celý dokument spolu s ďalšími informáciami nájdete na www.partnerskadohoda.gov.sk

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších desať rokov čerpané peniaze z fondov Európskej únie na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zastrešuje oblasť rozvoja informačnej spoločnosti. Ďalšími cieľmi operačného programu, ktoré riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sú podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry.

V rámci operačného programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu zodpovedného za Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, ktorej cieľom je rozvíjať projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti zo súčasného programového obdobia, ako aj implementácia najnovších trendov v oblasti digitálnej ekonomiky.

Prostriedky budú investované do rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, riešenie komplexných životných situácií, cezhraničnej interoperability a zvýšenie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát. Zároveň bude prostriedkami IKT podporená prebiehajúca reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu. V neposlednom rade by sa malo z vyčlenených prostriedkov pre Prioritnú os 7 zabezpečiť pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim