Preskočiť na obsah

Kontakt

Protispoločenská činnosť

Pre podanie oznámenia, v ktorom sú uvedené skutočnosti, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o  ktorých sa zamestnanec Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) alebo zamestnanec Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“)  dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie,  vedúci MIRRI dňa 18. septembra 2019 podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal interný riadiaci akt (smernica o systéme preverovania oznamovaní protispoločenskej činnosti (PDF, 397 kB)).

Prostredníctvom vnútorného systému vybavovania oznámení, môže zamestnanec svojmu zamestnávateľovi (MIRRI alebo NASES) oznámiť inú protispoločenskú činnosť, spôsobom uvedeným v internom riadiacom akte. Oznámenia možno podať aj anonymne, a  to elektronickou poštou na emailovú adresu antikorupcia@vicepremier.gov.sk, ktorá je prístupná nepretržite.

Pod inou protispoločenskou činnosťou  sa rozumie aj:

  • nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku,
  • konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť a je spravidla základom trestnej činnosti (napr. nadmerné požívanie alkoholických nápojov, agresívne správanie, vandalizmus).

Elektronická adresa neslúži na podávanie sťažností, petícii podľa osobitných predpisov, ani na priame podávanie,  trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

Na základe svojho rozhodnutia môže zamestnanec podať zamestnávateľovi aj oznámenie, v ktorom oznámi závažnú protispoločenskú činnosť. V tejto súvislosti povinnosťou zamestnancov je oznámiť alebo prekaziť trestný čin v zmysle osobitných predpisov (§ 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov).

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim