Preskočiť na obsah

Ministerstvo

Analýzy

Posledná aktualizácia 17. januára 2022, 12:48

Metodika pre priorizáciu pri posudzovaní investícií nad 1 milión EUR

Inštitút digitálnych a rozvojových politík – SISIA (HUB) pripravil vo vzájomnej konzultácii s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR, prvú metodiku priorizácie investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Metodika určuje postup pri posudzovaní pripravovaných investícii s hodnotou vyššou ako 1 mil. EUR s DPH.  Metodika má prispieť k zvýšeniu efektívnosti vynakladaných zdrojov lepším výberom projektov a lepšou alokáciou kapacít na ich prípravu. Metodika ministerstva zapadá do konceptu „hodnota za peniaze“ a napĺňa ciele programového vyhlásenia vlády.  Pri príprave metodiky boli zohľadnené všetky kompetencie ministerstva a zvolené vhodné nástroje a spôsoby vyhodnocovania pripravovaných investičných zámerov a výdavkov.

Metodika pre priorizáciu investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (PDF, 1 3 17 kB)

Inštitút digitálnych a rozvojových politík – SISIA (HUB) pripravil zoznam priorizovaných investícii, ktorý obsahuje investície zoradené podľa kritérií, ktoré boli definované v  metodike priorizácie investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Do zoznamu boli zahrnuté všetky pripravované investície a projekty s horizontom realizácie do konca roka 2026, ktoré boli známe v čase prípravy zoznamu priorizovaných investícií . Do priorizácie  investícií boli zaradené aj dotačné schémy, pripravované na MIRRI SR a investície z Plánu obnovy.  Najväčší objem výdavkov má byť hradený zo zdrojov EŠIF, resp. z Plánu obnovy.

Zoznam priorizovaných investícií zlepší plánovanie investícií a umožní lepšie využitie personálnych a finančných kapacít na ich prípravu a realizáciu. Zoznam priorizovaných investícii sa bude pravidelné aktualizovať najmenej raz ročne, tak aby zohľadnil vývoj v príprave projektov, nové skutočnosti a plánované zámery.

Zoznam priorizovaných investícii MIRRI SR s hodnotou nad 1. mil. EUR (PDF, 317 kB)


Analytický komentár “kDE SI Slovensko?”

Témou analytického komentára “kDE SI Slovensko?” je Digital Economy and Society (DESI) Index posudzujúci mieru digitalizácie ekonomík a spoločností krajín Európskej únie a vývoj postavenia, ktoré v ňom Slovenská republika zastáva. Komentár sa zaoberá parametrami indexu, metodikou výpočtu jeho hodnôt, historickým vývojom postavenia Slovenska a jeho porovnaním s vybranými (líderskými, skokanskými a V4) krajinami, prognózou budúceho vývoja postavenia krajín V4 a možnými príčinami súčasného podpriemerného umiestnenia Slovenska. Na záver komentár navrhuje súbor špecifických odporúčaní, ktoré majú potenciál prispieť k posilneniu postavenia Slovenska v indexe.


Analýza OverSi po roku – analýza dopadov zákona proti byrokracii

Analytický útvar digitálnych a rozvojových politík sa pozrel na prínos portálu oversi.gov.sk.  Analytici spracovali hlbší pohľad na pôsobenie nového systému a prinášajú viaceré zaujímavé porovnania a zistenia.


Metodika pre prioritizáciu 20 % eGov služieb sledovaných eGovernment Benchmark

Na základe úloh vyplývajúcich z Revízie výdavkov na IT 2.0 sa Analytický útvar digitálnych a rozvojových politík MIRRI zameral na úroveň elektronizácie a digitalizácie eGov služieb. Na základe vykonanej analýzy spracoval metodiku ako priorizovať 20 % eGov služieb z celkového počtu 89 služieb, na ktorých digitalizáciu a elektronizáciu by sa mali inštitúcie štátnej a verejnej správy zamerať v najbližšom období.

Celkovým cieľom a zámerom by však malo byť dosiahnutie plnej digitalizácie všetkých 89 eGov služieb. Zoznam a rozsah eGov služieb nebol v minulosti nemenný, ale prešiel vývojom zlučovania eGov služieb, a preto z pôvodného zoznamu 117 služieb ich zostalo nakoniec pre roky 2020 až 2023 celkovo 89. Uvedené eGov služby sú spojené do ôsmich prirodzených životných situácií, ktorých plná digitalizácia má zjednodušovať a zrýchľovať spôsoby riešenia týchto životných situácií.

Na tomto mieste zverejňujeme nasledovné dokumenty:


Publikácia priemerných sadzieb za človekodeň jednotlivých rolí spojených s vývojom aplikácií

Analytický útvar digitálnych a rozvojových politík, analytická jednotka MIRRI, s prispením a pomocou ÚHP MF SR vypracovalo analýzu vývoja jednotkových cien za práce spojené s vývojom aplikácií (softwarov). Porovnala ceny prác pre vybraný verejný sektor a zároveň porovnala tento vývoj s vývojom cien v ČR za rok 2019.

Analýza prináša viaceré nové pohľady na túto oblasť a preto odporúčame, aby inštitúcie verejnej správy pri rokovaní s dodávateľmi služieb vychádzali z údajov uverejnených v tejto analýze. Cieľom je dosahovať vyššiu mieru úspor a zastaviť nárast cien a nákladov. Predmetná analýza vyplýva z úlohy definovanej v Revízii výdavkov na IT 2.0. a to: opatrenie 21 Vytvoriť a pravidelne aktualizovať databázu jednotkových cien IT prác, tovarov a služieb. čiastková úloha 21.1 Publikovať priemerné sadzby za človekodeň jednotlivých rolí spojených s vývojom aplikácií.

Publikácia priemerných sadzieb za človekodeň jednotlivých rolí spojených s vývojom aplikácií (.DOCX, 1,8 MB)

Publikácia priemerných sadzieb za človekodeň jednotlivých rolí spojených s vývojom aplikácií (.PDF, 2,2 MB)

ICT Manday rates (.XLSX, 144 kB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim