Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Pracovná skupina pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra

Základné informácie

 

Platforma pre uhlie patrí do širšieho plánu EÚ prechodu na čistú energiu a udržateľnejšiu budúcnosť. Má uľahčiť vypracovanie projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch EÚ s cieľom začať proces prechodu a reagovať flexibilne a včas na environmentálne a sociálne výzvy spojené s týmto prechodom.

Prechod od produkcie uhlia predstavuje významnú výzvu pre Európu v troch dimenziách:

  • Ekonomická, kde sa regionálna ekonomika musí modernizovať a transformovať z priemyslu ťažby uhlia, ktorý už viac nie je konkurencieschopný s ostatnými sektormi

 

  • Spoločenská, kde je potrebná sociálna zmena pri reštrukturalizácii pracovných miest v oblastiach, kde je ťažký priemysel častokrát integrálnou súčasťou miestnej identity

 

  • Environmentálna – veľký dopad transformácie energetiky na klimatickú zmenu

 

Politicky platformu pre uhlie inicioval podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Európska komisia spolupracuje pri tejto téme s viacerými členskými štátmi. Medzi tromi pilotnými krajinami je okrem Poľska a Grécka aj Slovenská republika, a to konkrétne región horná Nitra.

Región horná Nitra je historický priemyselný región orientovaný predovšetkým na ťažbu hnedého uhlia, a s tým súvisiace hospodárske činnosti ako napr. elektráreň. Ďalšími dôležitými odvetviami sú elektrotechnika, chémia, výroba plastových materiálov, obuvnícky priemysel, textilný priemysel atď.

Dňa 5. februára 2018 sa v Trenčíne uskutočnilo rokovanie predstaviteľov Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky, verejnej správy a súkromného sektora k transformácii regiónu hornej Nitry. Cieľom rokovania bolo identifikovať konkrétne oblasti a projekty, cez ktoré je možné podporiť nové podnikateľské aktivity, vytvárať podmienky pre zvýšenie mobility pracovnej sily, celkovo zatraktívniť región pre nových investorov a vytvárať nové pracovné miesta aj so zreteľom na existujúce pracovné zručnosti, potenciál a tradície v regióne.

Na základe záverov rokovania zo dňa 5. februára 2018 sa uskutočnili ďalšie pracovné stretnutia predstaviteľov Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky, verejnej správy, súkromného sektora a regionálnych aktérov  k transformácii regiónu Hornej Nitry.

V marci 2018 bola vytvorená pracovná skupina pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu (v tom období P.Pellegrini), ktorej prvé zasadnutie sa konalo 27.marca 2018.

Ku koncu augusta 2018 sa konali už 4 riadne zasadnutia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu  transformácie regiónu Horná Nitra, na ktorých sa transparentným a participatívnym spôsobom konsenzuálne schválil štatút a rokovací poriadok PS ako aj návrh metodiky a štruktúry Akčného plánu transformácie hornej Nitry.

Okrem týchto riadnych zasadnutí sa konalo niekoľko stretnutí užších pracovných skupín za účelom vypracovania priorít a pilierov pre transformáciu tohto regiónu.

Posledné takéto pracovné stretnutie, za účasti všetkých kľúčových hráčov (primátori, starostovia, regionálni aktéri, zástupcovia tretieho sektora) sa konalo aj 4.septembra 2018 na Mestskom úrade v Handlovej, kde sa bod po bode prerokovali jednotlivé piliere akčného plánu,  boli odsúhlasené a následne sa pristúpi k vypracovaniu analytickej časti.

Na základe tendra s Európskou komisiou, ktorého priebeh trval niekoľko týždňov v zmysle postupov Európskej Komisie, v priebehu októbra 2018 začnú participovať na príprave Akčného plánu experti v oblastiach hospodárskeho rozvoja: ekonomický rozvoj, environmentálny manažment, zamestnanosť a sociálne služby, štátna pomoc pre renováciu environmentálne postihnutých oblastí a rehabilitácia krajiny, podporia prípravu akčného plánu, pripravia študijné pobyty v krajinách, kde proces transformácie už prebehol a kde ešte len prebieha, pripravia scenáre a schémy pre rehabilitáciu krajiny a environmentálne dopady v rámci priebehu uzatvárania baní.

Na základe dohody s Európskou komisiou by sa prvé oficiálne stretnutie, tzv. kick off meeting, s expertmi uskutoční v priebehu októbra 2018. Následne, v zmysle dohodnutých prác s expertmi, bude pokračovať dokončovanie Akčného plánu.

Draft Akčného plánu bude v priebehu jesene 2018 prezentovaný verejnosti prostredníctvom verejných híringov. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní sa následne predloží na rokovanie vlády SR, predbežne v prvom štvrťroku 2019.

Celý proces transformácie je štrukturálnou zmenou, ktorá bude trvať niekoľko rokov. Nie je to proces, ktorý by bolo možné urýchliť a ktorý by bol vyriešený v priebehu niekoľkých mesiacov, pričom napr. len v Nemecku, v oblasti Porúria, tento proces trvá už od 60tych rokov.

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim