Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny

Štatút a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu  transformácie regiónu Horná Nitra

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

Štatút a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie pracovnej skupiny, pravidlá jej činnosti, postavenie a pôsobnosť jej predsedu, podpredsedu a ostatných členov.

 

Článok 2

Zriadenie, postavenie a pôsobnosť pracovnej skupiny

 

 • Pracovnú skupinu zriaďuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, v súčinnosti so zástupcami miestnej samosprávy, dotknutými rezortnými ministerstvami    a v súlade s Iniciatívou EK Uhoľné regióny v prechodnom období.
 • Pracovná skupina je expertným koordinačným orgánom, ktorý v súlade s Iniciatívou EK Uhoľné regióny v prechodnom období zabezpečuje koordináciu prípravy a implementácie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra s cieľom dosiahnuť víziu moderného, diverzifikovaného, udržateľného, prosperujúceho a inkluzívneho regiónu všetkými zainteresovanými stranami na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.
 • Pracovná skupina v oblasti svojej pôsobnosti najmä:
 • pripravuje podklady pre vypracovanie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra a koordinuje jeho spracovanie,
 • napomáha regiónu Horná Nitra identifikovať, rozvíjať a realizovať projekty s potenciálom naštartovať životaschopnú ekonomickú a technologickú transformáciu,
 • koordinuje zabezpečenie implementácie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra
 • koordinuje projekt z programu podpory štrukturálnych reforiem pre región Horná Nitra.

 

Článok 3

Členovia pracovnej skupiny

 

 • Členmi pracovnej skupiny sú:
 • predseda pracovnej skupiny – zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky;
 • podpredseda pracovnej skupiny – zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja;
 • podpredseda pracovnej skupiny – zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky;
 • zástupca príslušného ministerstva, a to:
  1. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  2. Ministerstva hospodárstva SR,
 • Ministerstva dopravy a výstavby SR,
 1. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 2. Ministerstva životného prostredia SR,
 3. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • zástupca združenia miest a obcí Slovenska, a to:
 1. predseda združenia miest a obcí Hornej Nitry,
 2. predsedníčka RMZO stredné Ponitrie
 • primátorka mesta Prievidza,
 1. primátor mesta Handlová,
 • zástupca za Trenčiansky samosprávny kraj.

 

 • Členov pracovnej skupiny podľa ods. (1) písm. b) až e) tohto článku vymenúva a odvoláva predseda pracovnej skupiny na návrh inštitúcie, ktorú má člen zastupovať. V návrhu na odvolanie je inštitúcia povinná navrhnúť aj nového člena, ktorý má inštitúciu zastupovať v pracovnej skupine.
 • Člena pracovnej skupiny môže v prípade jeho neprítomnosti zastupovať v plnom rozsahu náhradník, a to na základe písomného poverenia.
 • Každý člen pracovnej skupiny má hlasovacie právo a má pri hlasovaní 1 hlas.
 • Člen pracovnej skupiny je povinný bezodkladne po vymenovaní poskytnúť sekretariátu pracovnej skupiny elektronickú adresu príslušného organizačného útvaru inštitúcie, ktorú zastupuje ako člen pracovnej skupiny.
 • Na riadne rokovania pracovnej skupiny môže predseda pracovnej skupiny z vlastného podnetu alebo na návrh člena pracovnej skupiny prizývať aj ďalších expertov, ktorí sa zásadným spôsobom podieľajú na spracovávaní problematiky spadajúcej do oblasti pôsobnosti pracovnej skupiny.
 • Členstvo v pracovnej skupine je čestné. Členstvo nezakladá právo na poskytnutie finančnej odmeny za jeho výkon.
 • Členstvo v pracovnej skupine zaniká:
 • odvolaním člena,
 • písomným vzdaním sa členstva v pracovnej skupine zo strany člena pracovnej skupiny,
 • smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
 • zánikom inštitúcie, ktorú člen zastupuje,
 • zánikom pracovnej skupiny.
 • V prípade, ak členovi uvedenému v čl. 3, ods. (1) písm. b) až e) zaniklo členstvo v pracovnej skupine podľa ods. (8) písm. a), b) alebo c), je inštitúcia, ktorú člen zastupoval, povinná v lehote do 5 pracovných dní navrhnúť vymenovanie nového člena ako svojho zástupcu v pracovnej skupine.

 

 

 

Článok 4

Predseda pracovnej skupiny

 

 • Predsedu pracovnej skupiny menuje a odvoláva vedúci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI“).
 • Predseda pracovnej skupiny najmä:
 • riadi a zodpovedá za činnosť pracovnej skupiny vedúcemu MIRRI,
 • vymenúva a odvoláva členov pracovnej skupiny v súlade s týmto štatútom,
 • zvoláva, zúčastňuje sa a riadi rokovania pracovnej skupiny,
 • spolupracuje pri plnení svojich úloh s členmi pracovnej skupiny,
 • koordinuje vzájomnú výmenu informácií a podkladov s členmi pracovnej skupiny.

 

Článok 5

Podpredsedovia  pracovnej skupiny

 

 • Podpredsedovia pracovnej skupiny sú zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja a Úradu vlády Slovenskej republiky  ktorých   menuje a odvoláva predseda pracovnej skupiny.

 

Článok 6

Pôsobnosť členov pracovnej skupiny

 

Členovia pracovnej skupiny:

 • sa zúčastňujú na činnosti pracovnej skupiny v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s Iniciatívou EK Uhoľné regióny v prechodnom období a týmto štatútom,
 • v rámci svojej pôsobnosti a kompetencie majú právo predkladať materiály na rokovanie pracovnej skupiny;
 • v rámci svojej pôsobnosti a kompetencie majú právo na vyjadrenie k predloženým materiálom na rokovaní pracovnej skupiny,
 • svoju činnosť vzájomne koordinujú podľa pokynov predsedu pracovnej skupiny,
 • spolupracujú navzájom a s relevantnými expertmi, ktorí sa zásadným spôsobom podieľajú na spracovávaní problematiky spadajúcej do oblasti pôsobnosti pracovnej skupiny,
 • zabezpečujú plnenie ďalších úloh podľa pokynov predsedu pracovnej skupiny.

 

Článok 7

Rokovania pracovnej skupiny

 

 • Pracovná skupina rokuje formou:
 • riadneho rokovania pracovnej skupiny v nadväznosti na zostavenie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra,
 • písomnej procedúry „per rollam“ v nadväznosti na predloženie aktualizácií Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra a plnenia ďalších úloh.
 • Riadne rokovanie pracovnej skupiny zvoláva a vedie predseda pracovnej skupiny alebo ním poverená osoba tak, aby pracovná skupina optimálne plnila všetky svoje úlohy a funkcie.
 • Riadne rokovanie pracovnej skupiny je neverejné; výnimku môže udeliť predseda pracovnej skupiny alebo ním poverená osoba. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na:
 • právo člena pracovnej skupiny zúčastniť sa riadneho rokovania s ďalším zamestnancom inštitúcie, ktorú člen zastupuje,
 • právo člena pracovnej skupiny navrhnúť prizvanie relevantných expertov za účelom vyjadrenia ich odborného stanoviska.
 • Program a materiály, ktoré budú predmetom riadneho rokovania pracovnej skupiny, zasiela sekretariát pracovnej skupiny elektronicky najmenej päť pracovných dní pred plánovaným riadnym rokovaním všetkým členom pracovnej skupiny; v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia predsedu pracovnej skupiny aspoň tri pracovné dni pred riadnym rokovaním pracovnej skupiny elektronickou poštou.
 • V prípade riadneho rokovania je pracovná skupina uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Stanovisko pracovnej skupiny sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej skupiny. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu pracovnej skupiny.
 • Záznam z riadneho rokovania pracovnej skupiny, ktorého prílohou je prezenčná listina, zasiela sekretariát pracovnej skupiny elektronicky do siedmich pracovných dní od konania rokovania na vedomie všetkým členom pracovnej skupiny.
 • V prípade, keď úkony, ktoré sa majú podľa tohto štatútu vykonať elektronicky, nebude možné z technických dôvodov vykonať takýmto spôsobom, je možné ich vykonať aj písomne poštovou zásielkou alebo faxom v lehotách stanovených príslušnými ustanoveniami tohto štatútu.

 

Článok 8

Sekretariát pracovnej skupiny

 

 • Funkciu sekretariátu pracovnej skupiny zabezpečuje odbor prierezových priorít, sekcie centrálny koordinačný orgán,  MIRRI.
 • Sekretariát pracovnej skupiny zabezpečuje administratívne úlohy spojené s činnosťou pracovnej skupiny. Medzi jeho hlavné úlohy patrí najmä:
 • zabezpečovať rokovania pracovnej skupiny po organizačno-technickej stránke,
 • pripravovať materiály na rokovania pracovnej skupiny, elektronicky zasielať pozvánky spravidla aspoň 5 pracovných dní pred riadnym rokovaním pracovnej skupiny; v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia predsedu pracovnej skupiny aspoň tri pracovné dni pred riadnym rokovaním pracovnej skupiny elektronickou poštou,
 • prijímať návrhy členov pracovnej skupiny na prizvanie experta k účasti na riadne rokovanie pracovnej skupiny a podľa pokynu predsedu pracovnej skupiny na ne odpovedať,
 • vyhotovovať, viesť a distribuovať záznamy z rokovaní pracovnej skupiny členom pracovnej skupiny,
 • zabezpečovať potrebné dokumenty a informácie pre efektívnu činnosť pracovnej skupiny,
 • viesť aktuálny zoznam členov pracovnej skupiny,
 • vykonávať ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu pracovnej skupiny.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

 • Pracovná skupina sa zriaďuje na dobu určitú do ukončenia implementácie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra.
 • Štatút a rokovací poriadok schvaľujú členovia pracovnej skupiny na prvom riadnom rokovaní pracovnej skupiny väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej skupiny.
 • Akékoľvek zmeny alebo doplnenia štatútu formou očíslovaného a datovaného dodatku alebo nového znenia štatútu schvaľujú členovia pracovnej skupiny väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej skupiny, a to podľa potreby na riadnom rokovaní alebo v rámci písomnej procedúry „per rollam“.
 • Štatút a rokovací poriadok je záväzný pre všetkých členov pracovnej skupiny.
 • Platnosť a účinnosť štatútu a rokovacieho poriadku a jeho dodatkov alebo nových znení nastane dňom schválenia pracovnou skupinou.

 

 

Dátum schválenia pracovnou skupinou     …………………………………………

 

 

………………………………………

JUDr. Denisa Žiláková

Predseda pracovnej skupiny

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim