Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny

Štatút a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu  transformácie regiónu Horná Nitra

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

Štatút a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie pracovnej skupiny, pravidlá jej činnosti, postavenie a pôsobnosť jej predsedu, podpredsedu a ostatných členov.

 

Článok 2

Zriadenie, postavenie a pôsobnosť pracovnej skupiny

 

 • Pracovnú skupinu zriaďuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, v súčinnosti so zástupcami miestnej samosprávy, dotknutými rezortnými ministerstvami    a v súlade s Iniciatívou EK Uhoľné regióny v prechodnom období.
 • Pracovná skupina je expertným koordinačným orgánom, ktorý v súlade s Iniciatívou EK Uhoľné regióny v prechodnom období zabezpečuje koordináciu prípravy a implementácie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra s cieľom dosiahnuť víziu moderného, diverzifikovaného, udržateľného, prosperujúceho a inkluzívneho regiónu všetkými zainteresovanými stranami na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.
 • Pracovná skupina v oblasti svojej pôsobnosti najmä:
 • pripravuje podklady pre vypracovanie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra a koordinuje jeho spracovanie,
 • napomáha regiónu Horná Nitra identifikovať, rozvíjať a realizovať projekty s potenciálom naštartovať životaschopnú ekonomickú a technologickú transformáciu,
 • koordinuje zabezpečenie implementácie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra
 • koordinuje projekt z programu podpory štrukturálnych reforiem pre región Horná Nitra.

 

Článok 3

Členovia pracovnej skupiny

 

 • Členmi pracovnej skupiny sú:
 • predseda pracovnej skupiny – zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky;
 • podpredseda pracovnej skupiny – zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja;
 • podpredseda pracovnej skupiny – zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky;
 • zástupca príslušného ministerstva, a to:
  1. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  2. Ministerstva hospodárstva SR,
 • Ministerstva dopravy a výstavby SR,
 1. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 2. Ministerstva životného prostredia SR,
 3. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • zástupca združenia miest a obcí Slovenska, a to:
 1. predseda združenia miest a obcí Hornej Nitry,
 2. predsedníčka RMZO stredné Ponitrie
 • primátorka mesta Prievidza,
 1. primátor mesta Handlová,
 • zástupca za Trenčiansky samosprávny kraj.

 

 • Členov pracovnej skupiny podľa ods. (1) písm. b) až e) tohto článku vymenúva a odvoláva predseda pracovnej skupiny na návrh inštitúcie, ktorú má člen zastupovať. V návrhu na odvolanie je inštitúcia povinná navrhnúť aj nového člena, ktorý má inštitúciu zastupovať v pracovnej skupine.
 • Člena pracovnej skupiny môže v prípade jeho neprítomnosti zastupovať v plnom rozsahu náhradník, a to na základe písomného poverenia.
 • Každý člen pracovnej skupiny má hlasovacie právo a má pri hlasovaní 1 hlas.
 • Člen pracovnej skupiny je povinný bezodkladne po vymenovaní poskytnúť sekretariátu pracovnej skupiny elektronickú adresu príslušného organizačného útvaru inštitúcie, ktorú zastupuje ako člen pracovnej skupiny.
 • Na riadne rokovania pracovnej skupiny môže predseda pracovnej skupiny z vlastného podnetu alebo na návrh člena pracovnej skupiny prizývať aj ďalších expertov, ktorí sa zásadným spôsobom podieľajú na spracovávaní problematiky spadajúcej do oblasti pôsobnosti pracovnej skupiny.
 • Členstvo v pracovnej skupine je čestné. Členstvo nezakladá právo na poskytnutie finančnej odmeny za jeho výkon.
 • Členstvo v pracovnej skupine zaniká:
 • odvolaním člena,
 • písomným vzdaním sa členstva v pracovnej skupine zo strany člena pracovnej skupiny,
 • smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
 • zánikom inštitúcie, ktorú člen zastupuje,
 • zánikom pracovnej skupiny.
 • V prípade, ak členovi uvedenému v čl. 3, ods. (1) písm. b) až e) zaniklo členstvo v pracovnej skupine podľa ods. (8) písm. a), b) alebo c), je inštitúcia, ktorú člen zastupoval, povinná v lehote do 5 pracovných dní navrhnúť vymenovanie nového člena ako svojho zástupcu v pracovnej skupine.

 

 

 

Článok 4

Predseda pracovnej skupiny

 

 • Predsedu pracovnej skupiny menuje a odvoláva vedúci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI“).
 • Predseda pracovnej skupiny najmä:
 • riadi a zodpovedá za činnosť pracovnej skupiny vedúcemu MIRRI,
 • vymenúva a odvoláva členov pracovnej skupiny v súlade s týmto štatútom,
 • zvoláva, zúčastňuje sa a riadi rokovania pracovnej skupiny,
 • spolupracuje pri plnení svojich úloh s členmi pracovnej skupiny,
 • koordinuje vzájomnú výmenu informácií a podkladov s členmi pracovnej skupiny.

 

Článok 5

Podpredsedovia  pracovnej skupiny

 

 • Podpredsedovia pracovnej skupiny sú zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja a Úradu vlády Slovenskej republiky  ktorých   menuje a odvoláva predseda pracovnej skupiny.

 

Článok 6

Pôsobnosť členov pracovnej skupiny

 

Členovia pracovnej skupiny:

 • sa zúčastňujú na činnosti pracovnej skupiny v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s Iniciatívou EK Uhoľné regióny v prechodnom období a týmto štatútom,
 • v rámci svojej pôsobnosti a kompetencie majú právo predkladať materiály na rokovanie pracovnej skupiny;
 • v rámci svojej pôsobnosti a kompetencie majú právo na vyjadrenie k predloženým materiálom na rokovaní pracovnej skupiny,
 • svoju činnosť vzájomne koordinujú podľa pokynov predsedu pracovnej skupiny,
 • spolupracujú navzájom a s relevantnými expertmi, ktorí sa zásadným spôsobom podieľajú na spracovávaní problematiky spadajúcej do oblasti pôsobnosti pracovnej skupiny,
 • zabezpečujú plnenie ďalších úloh podľa pokynov predsedu pracovnej skupiny.

 

Článok 7

Rokovania pracovnej skupiny

 

 • Pracovná skupina rokuje formou:
 • riadneho rokovania pracovnej skupiny v nadväznosti na zostavenie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra,
 • písomnej procedúry „per rollam“ v nadväznosti na predloženie aktualizácií Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra a plnenia ďalších úloh.
 • Riadne rokovanie pracovnej skupiny zvoláva a vedie predseda pracovnej skupiny alebo ním poverená osoba tak, aby pracovná skupina optimálne plnila všetky svoje úlohy a funkcie.
 • Riadne rokovanie pracovnej skupiny je neverejné; výnimku môže udeliť predseda pracovnej skupiny alebo ním poverená osoba. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na:
 • právo člena pracovnej skupiny zúčastniť sa riadneho rokovania s ďalším zamestnancom inštitúcie, ktorú člen zastupuje,
 • právo člena pracovnej skupiny navrhnúť prizvanie relevantných expertov za účelom vyjadrenia ich odborného stanoviska.
 • Program a materiály, ktoré budú predmetom riadneho rokovania pracovnej skupiny, zasiela sekretariát pracovnej skupiny elektronicky najmenej päť pracovných dní pred plánovaným riadnym rokovaním všetkým členom pracovnej skupiny; v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia predsedu pracovnej skupiny aspoň tri pracovné dni pred riadnym rokovaním pracovnej skupiny elektronickou poštou.
 • V prípade riadneho rokovania je pracovná skupina uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Stanovisko pracovnej skupiny sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej skupiny. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu pracovnej skupiny.
 • Záznam z riadneho rokovania pracovnej skupiny, ktorého prílohou je prezenčná listina, zasiela sekretariát pracovnej skupiny elektronicky do siedmich pracovných dní od konania rokovania na vedomie všetkým členom pracovnej skupiny.
 • V prípade, keď úkony, ktoré sa majú podľa tohto štatútu vykonať elektronicky, nebude možné z technických dôvodov vykonať takýmto spôsobom, je možné ich vykonať aj písomne poštovou zásielkou alebo faxom v lehotách stanovených príslušnými ustanoveniami tohto štatútu.

 

Článok 8

Sekretariát pracovnej skupiny

 

 • Funkciu sekretariátu pracovnej skupiny zabezpečuje odbor prierezových priorít, sekcie centrálny koordinačný orgán,  MIRRI.
 • Sekretariát pracovnej skupiny zabezpečuje administratívne úlohy spojené s činnosťou pracovnej skupiny. Medzi jeho hlavné úlohy patrí najmä:
 • zabezpečovať rokovania pracovnej skupiny po organizačno-technickej stránke,
 • pripravovať materiály na rokovania pracovnej skupiny, elektronicky zasielať pozvánky spravidla aspoň 5 pracovných dní pred riadnym rokovaním pracovnej skupiny; v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia predsedu pracovnej skupiny aspoň tri pracovné dni pred riadnym rokovaním pracovnej skupiny elektronickou poštou,
 • prijímať návrhy členov pracovnej skupiny na prizvanie experta k účasti na riadne rokovanie pracovnej skupiny a podľa pokynu predsedu pracovnej skupiny na ne odpovedať,
 • vyhotovovať, viesť a distribuovať záznamy z rokovaní pracovnej skupiny členom pracovnej skupiny,
 • zabezpečovať potrebné dokumenty a informácie pre efektívnu činnosť pracovnej skupiny,
 • viesť aktuálny zoznam členov pracovnej skupiny,
 • vykonávať ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu pracovnej skupiny.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

 • Pracovná skupina sa zriaďuje na dobu určitú do ukončenia implementácie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra.
 • Štatút a rokovací poriadok schvaľujú členovia pracovnej skupiny na prvom riadnom rokovaní pracovnej skupiny väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej skupiny.
 • Akékoľvek zmeny alebo doplnenia štatútu formou očíslovaného a datovaného dodatku alebo nového znenia štatútu schvaľujú členovia pracovnej skupiny väčšinou hlasov všetkých členov pracovnej skupiny, a to podľa potreby na riadnom rokovaní alebo v rámci písomnej procedúry „per rollam“.
 • Štatút a rokovací poriadok je záväzný pre všetkých členov pracovnej skupiny.
 • Platnosť a účinnosť štatútu a rokovacieho poriadku a jeho dodatkov alebo nových znení nastane dňom schválenia pracovnou skupinou.

 

 

Dátum schválenia pracovnou skupinou     …………………………………………

 

 

………………………………………

JUDr. Denisa Žiláková

Predseda pracovnej skupiny