Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Základné informácie

Dňa 11. decembra 2017 v Štrasburgu bola spustená nová platforma pre uhoľné regióny v procese premeny, ktorá uľahčí rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch, s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne a sociálne výzvy. Spojí európske, vnútroštátne, regionálne a miestne zainteresované strany zapojené do tohto prechodu, aby im pomohla posilniť partnerstvá a aby sa navzájom poučili zo získaných skúseností. Činnosti platformy budú v počiatočnej fáze zamerané na uhoľné regióny, ale v budúcnosti by sa mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého. Jej cieľom je zamerať sa najmä na sociálnu spravodlivosť, štrukturálnu transformáciu, nové zručnosti a financovanie pre reálnu ekonomiku a podporovať tak prechod na čistú energiu.

Nová platforma je jednou z kľúčových sprievodných akcií balíka „Čistá energia pre všetkých“ (IP/16/4009), ktorý bol spustený v novembri 2016. Politicky platformu pre uhlie inicioval podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Európska komisia spolupracuje pri tejto téme s viacerými členskými štátmi. Medzi tromi pilotnými krajinami je okrem Poľska a Grécka aj Slovenská republika, a to konkrétne región horná Nitra.

 

Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra predstavuje základný strategický dokument na regionálnej úrovni súvisiaci s národnými záväzkami. Región horná Nitra na Slovensku (administratívna oblasť Trenčín) je jedným z pilotných regiónov iniciatívy Európskej komisie pre regióny uhlia v prechode ako súčasť balíka „čistá energia pre všetkých“. Cieľom iniciatívy je pomôcť členským štátom a regiónom, ktoré sú ochotné urýchliť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo pri riešení problému hospodárskej diverzifikácie a technologických prechodov s cieľom udržať rast a pracovné miesta v postihnutých oblastiach.

 

Prechod od produkcie uhlia predstavuje významnú výzvu pre Európu v troch dimenziách:

  • Ekonomická, kde sa regionálna ekonomika musí modernizovať a transformovať z priemyslu ťažby uhlia, ktorý už viac nie je konkurencieschopný s ostatnými sektormi

 

  • Spoločenská, kde je potrebná sociálna zmena pri reštrukturalizácii pracovných miest v oblastiach, kde je ťažký priemysel častokrát integrálnou súčasťou miestnej identity

 

  • Environmentálna – veľký dopad transformácie energetiky na klimatickú zmenu

 

Región horná Nitra je historický priemyselný región orientovaný predovšetkým na ťažbu hnedého uhlia, a s tým súvisiace hospodárske činnosti ako napr. elektráreň. Ďalšími dôležitými odvetviami sú elektrotechnika, chémia, výroba plastových materiálov, obuvnícky priemysel, textilný priemysel atď.

Dňa 5. februára 2018 sa v Trenčíne uskutočnilo rokovanie predstaviteľov Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky, verejnej správy a súkromného sektora k transformácii regiónu hornej Nitry. Cieľom rokovania bolo identifikovať konkrétne oblasti a projekty, cez ktoré je možné podporiť nové podnikateľské aktivity, vytvárať podmienky pre zvýšenie mobility pracovnej sily, celkovo zatraktívniť región pre nových investorov a vytvárať nové pracovné miesta aj so zreteľom na existujúce pracovné zručnosti, potenciál a tradície v regióne.

Na základe záverov rokovania zo dňa 5. februára 2018 sa uskutočnili ďalšie pracovné stretnutia predstaviteľov Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky, verejnej správy, súkromného sektora a regionálnych aktérov  k transformácii regiónu Hornej Nitry.

V marci 2018 bola vytvorená pracovná skupina pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu (v tom období P.Pellegrini), ktorej prvé zasadnutie sa konalo 27.marca 2018.

Ku koncu roka 2018 sa konalo už 5 riadnych zasadnutí Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu  transformácie regiónu Horná Nitra, na ktorých sa transparentným a participatívnym spôsobom konsenzuálne schválil štatút a rokovací poriadok PS ako aj návrh metodiky a štruktúry Akčného plánu transformácie hornej Nitry.

Okrem týchto riadnych zasadnutí sa konalo niekoľko stretnutí užších pracovných skupín za účelom vypracovania priorít a pilierov pre transformáciu tohto regiónu.

Na základe tendra s Európskou komisiou, ktorého priebeh trval niekoľko týždňov v zmysle postupov Európskej Komisie, v priebehu októbra 2018 začali participovať na príprave Akčného plánu experti v oblastiach hospodárskeho rozvoja: ekonomický rozvoj, environmentálny manažment, zamestnanosť a sociálne služby, štátna pomoc pre renováciu environmentálne postihnutých oblastí a rehabilitácia krajiny. Experti podporia prípravu akčného plánu, pripravia študijné pobyty v krajinách, kde proces transformácie už prebehol a kde ešte len prebieha, pripravia scenáre a schémy pre rehabilitáciu krajiny a environmentálne dopady v rámci priebehu uzatvárania baní.

Na základe dohody s Európskou komisiou sa prvé oficiálne stretnutie, tzv. kick off meeting, s expertmi uskutočnilo 17. októbra 2018. Následne, v zmysle dohodnutých prác s expertmi, sa pokračuje v dokončovaní Akčného plánu.

Draft Akčného plánu bude následne prezentovaný verejnosti prostredníctvom verejných híringov. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní sa predloží na rokovanie vlády SR, predbežne v druhom štvrťroku 2019.

Celý proces transformácie je štrukturálnou zmenou, ktorá bude trvať niekoľko rokov. Nie je to proces, ktorý by bolo možné urýchliť a ktorý by bol vyriešený v priebehu niekoľkých mesiacov, pričom napr. len v Nemecku, v oblasti Porúria, tento proces trvá už od 60tych rokov.