Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

Európsky úrad pre boj proti podvodom

 

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií. Jeho cieľom je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) sekcie kontroly prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

 • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
 • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR (ONÚ OLAF) e-mailovú adresu nezrovnalosti@vlada.gov.sk.

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

 • Základné  údaje o projekte (názov, číslo)
 • Informácie  o poskytovateľovi príspevku
 • Informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku
 • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
 • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa  k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
 • Podporná dokumentácia

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Zároveň táto e-mailová adresa neslúži pre komunikáciu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Odbor Národný úrad pre OLAF

Výročné a tlačové správy:

 • ONÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike. Výročná správa za rok 2020 bola schválená dňa 28. apríla 2021 členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam. Úplné znenie výročnej správy za rok 2020 (.PDF, 3222 bK)
 • Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil 10. júna 2021 Výročnú správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za rok 2020. Výročná správa je publikovaná s ročnou periodicitou a OLAF v nej informuje o svojej činnosti za predchádzajúci rok, poskytuje prehľad o výsledkoch svojich vyšetrovaní a uvádza aj príklady z praxe. Úplné znenie nájdete ec.europa.eu.
 • Dňa 20. septembra 2021 prijala Európska komisia 32. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2020 (ďalej len „Výročná správa“ alebo „PIF správy“). Výročná správa (PIF správa) sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/ .
 • Tlačová správa OLAF-u zo dňa 21. 01. 2021 o 3 ukončených vyšetrovaniach OLAF-u v roku 2020, týkajúce sa možného zneužitia finančných prostriedkov EÚ na poľnohospodárstvo na Slovensku. Úpné znenie nájdete   ec.europa.eu
 • Tlačová správa ohľadom uskutočnenia 30. zasadnutia siete komunikátorov OLAF-u online cez webex. Jej znenie nájdete na ec.europa.eu.

Poznáte sieť AFCOS?

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim