Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Kompetencie odboru

Odbor v oblasti prípravy metodiky a koordinácie subjektov zapojených do procesu implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013 a európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 najmä:

 1. plní úlohy CKO v oblasti metodiky a koordinácie subjektov,
 2. vypracováva a zabezpečuje aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a vypracováva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť implementácie fondov EÚ v programovom období 2007-2013 a v programovom období 2014-2020,
 3. vypracováva metodické pokyny a metodické výklady pre vybrané oblasti Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a metodické pokyny, vzory a metodické výklady v zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, vrátane ich aktualizácie,
 4. udeľuje výnimky zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020,
 5. vypracováva a aktualizuje vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre programové obdobie 2007-2013 a pre programové obdobie 2014-2020,
 6. pripravuje koncepčné materiály súvisiace so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 na rokovanie vlády,
 7. koordinuje a metodicky usmerňuje riadiace orgány a ostatné subjekty zapojené do procesu implementácie fondov EÚ v programovom období 2007-2013 a v programovom období 2014-2020,
 8. koordinuje zasadnutia pracovných skupín CKO zabezpečujúcich špecifické úlohy vo vybraných oblastiach Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v pôsobnosti odboru,
 9. zabezpečuje a zodpovedá za oznámenie dátumu a spôsobu určenia riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu Európskej komisii pred predložením prvej žiadosti o priebežnú platbu v zmysle čl. 124 ods. 1 nariadenia č. 1303/2013,
 10. vypracúva analýzy, podklady a materiály súvisiace s činnosťou sekcie v oblastiach spadajúcich do kompetencie odboru,
 11. zabezpečuje komunikáciu s orgánmi zapojenými do riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 a do riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov, zabezpečuje koordinovaný postup subjektov v otázkach horizontálneho charakteru a zabezpečuje výmenu informácií vo vzťahu k EK v predmetných oblastiach,
 12. zabezpečuje vecnú prípravu a návrhy projektov súvisiacich s náplňou odboru v oblasti plnenia funkcionality prijímateľa technickej pomoci, schvaľuje ich výstupy v zmysle kompetenčnej relevancie a poskytuje súčinnosť pri vypracovaní ŽoNFP, ŽoP a monitorovacích správ v súvislosti s realizáciou projektov.