Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Partnerstvo s MNO

Projekt s mimovládnymi neziskovými organizáciami

Výstupy projektu

Po skončení implementácie pilotného projektu technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (projekt Partnerstvo) nájdete v tejto časti jeho hlavné výstupy. Okrem toho si môžete prečítať zhrnutie projektu v záverečnej správe (PDF, 390 kB).

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov 2 (DOCX, 150 kB)

Participatívna tvorba výziev

Analýza deklarovanej implementácie princípu partnerstva vo vybraných dokumentoch programového obdobia 2007-2013 (722 kB)
Hodnotiaca správa z rokovaní v oblasti prierezových tém a synergií s odporúčaniami pre Centrálny koordinačný orgán (CKO) (766 kB)
Modelový postup pre tvorbu výziev s dôrazom na účasť partnerov a cieľových skupín podpory (732 kB) (PDF, 732.36 KB)
Správa z participatívnych nástrojov vo vybraných OP (786 kB) (PDF, 786.96 KB)
Správa z prieskumu medzi zástupcami MNO o skúsenostiach s participáciou (678 kB) (PDF, 678.08 KB)

Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti EŠIF

Návrh postupu výkonu kontroly procesu hodnotenia a výberu ŽoNFP (539 kB) (PDF, 539.73 KB)
Záverečná správa z analýzy informačného prostredia s odporúčaniami pre CKO pre prácu s informáciami (848 kB) (PDF, 848.44 KB)

Efektívny monitoring EŠIF

Návrh systému monitoringu národných projektov (991 kB) (PDF, 991.74 KB)
Správa z prieskumu medzi členmi monitorovacích výborov a pracovných skupín s odporúčaniami pre CKO (1,36 MB) (PDF, 1.36 MB)
Súhrnná správa s odporúčaniami pre oblasť efektívnosti monitoringu EŠIF (933 kB) (PDF, 933.35 KB)
Súhrnná správa z prieskumu fungovania pracovných skupín a komisií pod monitorovacími výbormi (885 kB) (PDF, 885.52 KB)

Viac informácií nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Pozitívna spätná väzba účastníkov informačných seminárov k výzvam z EŠIF pre mimovládne neziskové organizácie

26. septembra 2017 – V septembri 2017 prebehlo vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý sa realizoval od 17.5. do 7.6.2017 na 10 informačných seminároch. Cieľom bolo zistiť spokojnosť účastníkov s priebehom a obsahom seminára a pripravenosť na vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálnych výziev OP EVS. Prieskum spokojnosti účastníkov informačných seminárov k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa dopadol pozitívne. Výsledky dotazníkového prieskumu ukázali, že účastníci vnímali obsah, organizáciu a zrozumiteľnosť informácií veľmi pozitívne a rovnako hodnotili aj možnosť priamo vyjasňovať náležitosti, ktorým nerozumeli. Až 98% účastníkov uviedlo, že informácie, ktoré dostali, boli dostatočné alebo skôr dostatočné.

Ďalšie informácie a výsledky z prieskumu

Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ

Centrálny koordinačný orgán na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydal v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ.

26.07.2017:

Druhé zasadnutie projektovej rady (414 kB) (PDF, 414.36 KB)
Vyzvanie na projekty: „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“ (434 kB) (PDF, 434.87 KB)
Prvé zasadnutie projektovej rady zahájilo začiatok projektu (421 kB) (PDF, 421.88 KB)