Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Partnerstvo s MNO

Projekt s mimovládnymi neziskovými organizáciami

Výstupy projektu

Po skončení implementácie pilotného projektu technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (projekt Partnerstvo) nájdete v tejto časti jeho hlavné výstupy. Okrem toho si môžete prečítať zhrnutie projektu v záverečnej správe (PDF, 390 kB).

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov 2 (DOCX, 150 kB)

Participatívna tvorba výziev

Analýza deklarovanej implementácie princípu partnerstva vo vybraných dokumentoch programového obdobia 2007-2013 (722 kB)
Hodnotiaca správa z rokovaní v oblasti prierezových tém a synergií s odporúčaniami pre Centrálny koordinačný orgán (CKO) (766 kB)
Modelový postup pre tvorbu výziev s dôrazom na účasť partnerov a cieľových skupín podpory (732 kB) (PDF, 732.36 KB)
Správa z participatívnych nástrojov vo vybraných OP (786 kB) (PDF, 786.96 KB)
Správa z prieskumu medzi zástupcami MNO o skúsenostiach s participáciou (678 kB) (PDF, 678.08 KB)

Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti EŠIF

Návrh postupu výkonu kontroly procesu hodnotenia a výberu ŽoNFP (539 kB) (PDF, 539.73 KB)
Záverečná správa z analýzy informačného prostredia s odporúčaniami pre CKO pre prácu s informáciami (848 kB) (PDF, 848.44 KB)

Efektívny monitoring EŠIF

Návrh systému monitoringu národných projektov (991 kB) (PDF, 991.74 KB)
Správa z prieskumu medzi členmi monitorovacích výborov a pracovných skupín s odporúčaniami pre CKO (1,36 MB) (PDF, 1.36 MB)
Súhrnná správa s odporúčaniami pre oblasť efektívnosti monitoringu EŠIF (933 kB) (PDF, 933.35 KB)
Súhrnná správa z prieskumu fungovania pracovných skupín a komisií pod monitorovacími výbormi (885 kB) (PDF, 885.52 KB)

Viac informácií nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Pozitívna spätná väzba účastníkov informačných seminárov k výzvam z EŠIF pre mimovládne neziskové organizácie

26. septembra 2017 – V septembri 2017 prebehlo vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý sa realizoval od 17.5. do 7.6.2017 na 10 informačných seminároch. Cieľom bolo zistiť spokojnosť účastníkov s priebehom a obsahom seminára a pripravenosť na vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálnych výziev OP EVS. Prieskum spokojnosti účastníkov informačných seminárov k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa dopadol pozitívne. Výsledky dotazníkového prieskumu ukázali, že účastníci vnímali obsah, organizáciu a zrozumiteľnosť informácií veľmi pozitívne a rovnako hodnotili aj možnosť priamo vyjasňovať náležitosti, ktorým nerozumeli. Až 98% účastníkov uviedlo, že informácie, ktoré dostali, boli dostatočné alebo skôr dostatočné.

Ďalšie informácie a výsledky z prieskumu

Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ

Centrálny koordinačný orgán na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydal v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ.

26.07.2017:

Druhé zasadnutie projektovej rady (414 kB) (PDF, 414.36 KB)
Vyzvanie na projekty: „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“ (434 kB) (PDF, 434.87 KB)
Prvé zasadnutie projektovej rady zahájilo začiatok projektu (421 kB) (PDF, 421.88 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim