Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Partnerstvo s vysokými školami

Projekty pre vysoké školy

 

O projekte

Projekt Operačného programu Technická pomoc – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Gestorom a koordinátorom projektu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI ) / Centrálny koordinačný orgán (CKO).

Partnermi projektu sú verejné vysoké školy, ktoré budú realizovať prípravu a výučbu jednotlivých predmetov s prihliadnutím na odborné zameranie vysokej školy.

Cieľom projektu prostredníctvom spolupráce MIRRI / CKO a vysokých škôl je:

  • zabezpečiť vytvorenie voliteľných predmetov zameraných na odbornú tematiku riadenia a implementácie politiky súdržnosti a ich zavedenie do praxe;
  • zabezpečiť odborné profilovanie študentov a tak zabezpečiť prípravu administratívnych kapacít a ich zapojenie do priamej realizácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Príklad spolupráce: vysoká škola priradí voliteľný predmet k už existujúcemu príbuznému študijnému programu na II. stupni vysokoškolského vzdelania. Príbuzný študijný program je regionálny rozvoj, európske štúdiá, verejná správa, politológia, právo, verejná ekonomika a služby. V prípade, že takýto voliteľný predmet v rámci príbuzného študijného programu už existuje, je možné ho rozšíriť, napríklad o prednášky externých odborníkov z praxe, stáže alebo o iné metódy, ktoré pripravia študentov na prax.

Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 je k dispozícii na: http://www.optp.vlada.gov.sk/vyhlasene-vyzvania/

Ďalšie dokumenty: http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/