Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Hodnotenie CKO

Odbor monitorovania a hodnotenia ÚPPVII hodnotí v priebehu celého programového obdobia 2014 – 2020 efektívnosť, účinnosť, prínosy a vplyv poskytnutej finančnej podpory v zmysle nariadení EÚ. Vytvára a rozvíja efektívny a účinný systém hodnotenia v rámci implementácie EŠIF koordinuje a metodicky usmerňuje RO pre OP a gestorov HP v oblasti hodnotenia. V súlade s Plánom hodnotení EŠIF na programové obdobie 2014–2020 realizuje externé a interné hodnotenia. V preiebehu programového obdobia vypracováva Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok, najneskôr do 31. mája kalendárneho roka, ktorú následne predkladá členom NMV pre EŠIF a partnerom ako informáciu a zodpovedá za vypracovanie Správy o pokroku pri vykonávaní PD SR na roky 2014–2020, ktorú predkladá Európskej komisii dvakrát za programové obdobie, k 31. 8. 2017 a 31. 8. 2019. Pre zvýšenie kvality hodnotenia určuje kritériá kvality hodnotenia pre interné hodnotenia a externé hodnotenia a prijíma opatrenia na zvýšenie kvality hodnotení a realizáciu výsledkov hodnotení. http://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim