Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Hodnotenie CKO

Odbor monitorovania a hodnotenia ÚPPVII hodnotí v priebehu celého programového obdobia 2014 – 2020 efektívnosť, účinnosť, prínosy a vplyv poskytnutej finančnej podpory v zmysle nariadení EÚ. Vytvára a rozvíja efektívny a účinný systém hodnotenia v rámci implementácie EŠIF koordinuje a metodicky usmerňuje RO pre OP a gestorov HP v oblasti hodnotenia. V súlade s Plánom hodnotení EŠIF na programové obdobie 2014–2020 realizuje externé a interné hodnotenia. V preiebehu programového obdobia vypracováva Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok, najneskôr do 31. mája kalendárneho roka, ktorú následne predkladá členom NMV pre EŠIF a partnerom ako informáciu a zodpovedá za vypracovanie Správy o pokroku pri vykonávaní PD SR na roky 2014–2020, ktorú predkladá Európskej komisii dvakrát za programové obdobie, k 31. 8. 2017 a 31. 8. 2019. Pre zvýšenie kvality hodnotenia určuje kritériá kvality hodnotenia pre interné hodnotenia a externé hodnotenia a prijíma opatrenia na zvýšenie kvality hodnotení a realizáciu výsledkov hodnotení. http://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/