Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Ex-ante kondicionality

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 predstavujú ex ante kondicionality (EAK) základný predpoklad pre efektívnu a účinnú implementáciu jednotlivých operačných programov a tým aj pre napĺňanie priorít Partnerskej dohody pre SR na roky 2014 – 2020 a cieľov stratégie Európa 2020. Samotné EAK definujú ex ante podmienky, bez ktorých nie je možné efektívne implementovať európske štrukturálne a investičné fondy. Sú tiež vnímané ako nástroj na zvýšenie efektívnosti a účelnosti vynaložených verejných výdavkov a tým zlepšenie ich kvality.
Na splnenie všetkých EAK bol členským štátom EÚ zo strane Komisie poskytnutý čas do konca roka 2016. V prípade nesplnenia týchto podmienok, má Komisia právo rozhodnúť o pozastavení platieb pre tú prioritnú os, ktorej efektívna implementácia je výraznou mierou ohrozená v dôsledku nesplnenia príslušnej EAK.
Centrálny koordinačný orgán (CKO) ako národný koordinátor uznesením vlády určil gestorov jednotlivých EAK zodpovedných za ich splnenie. Gestori v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálno-ekonomickými partnermi vypracovali tzv. akčné plány, v ktorých sa vo vzťahu k EK zaviazali, že jednotlivé aktivity spadajúce pod príslušnú EAK realizujú v stanovených termínoch. CKO (Odbor monitorovania a hodnotenia) následne pravidelne sledoval plnenie akčných plánov pre splnenie EAK a vyhodnocoval ich.
V podmienkach SR bolo aplikovateľných 43 EAK. Samohodnotenie plnenia všetkých EAK bolo odoslané na Európsku komisiu v termíne do konca roka 2016. K termínu 26.07.2017 obdržala SR posledné vyhodnotenie k samohodnoteniu splnenia zo strany Komisie. Tým sa považujú všetky pre SR aplikovateľné EAK za splnené. + príloha č. 2

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim