Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Nezávislý monitorovací subjekt

Odbor monitorovania a hodnotenia v rámci sekcie centrálny koordinačný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky plní v zmysle nariadenia vlády č. 519 z 15.10.2014 úlohy nezávislého monitorovacieho subjektu vyplývajúce z čl. 124 ods. 5 nariadenia č. 1303/2013 o EŠIF.
Úloha nezávislého monitorovacieho subjektu je pre centrálny koordinačný orgán nová a začala sa uplatňovať až od programového obdobia 2014-2020. Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako NMS vyplýva z nariadenia o EŠIF monitorovať tzv. kritériá určenia. Ide o sledovanie (monitorovanie), či systémy riadenia a kontroly týchto orgánov fungujú tak, aby RO/CO dokázali plniť svoje úlohy v zmysle nariadení EÚ počas celého programového obdobia.
NMS monitoruje riadne plnenie kompetencií riadiacich orgánov a certifikačného orgánu na základe výsledkov auditov a kontrol, ktoré sú vykonávané na jednotlivých RO a CO. V prípade, ak sa monitorovaním zistí, že RO/CO nedostatočne plní svoje funkcie, je ÚPPVII ako NMS oprávnený stanoviť skúšobnú dobu pre RO/CO, v ktorej by mal RO/CO prijať a splniť adekvátne opatrenia na nápravu. V prípade, že neprijme, resp. nesplní nápravné opatrenia v stanovenej lehote, ÚPPVII ako NMS dá návrh na odňatie určenia RO/CO vláde SR a v prípade CO návrh na zmenu zákona o EŠIF. V takomto prípade bude vláda SR povinná určiť nový orgán, ktorý bude zabezpečovať úlohy relevantného RO, resp. bude potrebné zabezpečiť zmenu zákona vo vzťahu k CO.
Odbor strategického monitorovania vypracováva 2x ročne Správu o činnosti NMS a výsledky monitorovania NMS, v ktorej sú zhrnuté všetky najvýznamnejšie nedostatky RO a CO zistené auditnou a kontrolnou činnosťou a ich vplyv na systém riadenia a kontroly príslušných orgánov.